Facebook

.. pro formativní rozvoj kompetencí


Budování a rozvoj kompetencí už zdomácněly v českém školním prostředí alespoň podle dokumentů. Otázkou je, zda jsou ve školách vytvořeny podmínky pro takovou edukaci, jestli lidé přijímají tento model a jestli učitelé mají dostatek dovedností k využití potenciálu žáků pro jejich dosahování. Podle dostupných zkušeností je jedním z významných edukačních přístupů tzv. konstruktivismus. Učitel provádí a podporuje žáky v tvořivé zkušenosti, nejen v manuální, ale i jejich mentální rovině. Nedílnou součástí konstruktivisty a budování kompetencí je průběžná zpětná vazba nebo také reflexe zkušenosti. Přináší aktérům výuky (žákům i učitelům) významné informace, důležité nejen pro ověření dosahovaných znalostí, ale zejména zkušeností s učebními postupy a pak také se seberegulací učební práce žáka.

Verbálně sdílená reflexe se může odehrávat synchronně s výukou a poskytuje osobité pohledy na proces a dopad učení. Pokud bychom však chtěli sledovat vícečetné implementační faktory rozvoje kompetencí u celé třídy a pro zlepšení edukace je vzájemně měřitelně porovnávat, museli bychom sáhnout k sofistikovanějším nástrojům a metodám. Jednou z nich je metoda tzv. „komplementárních indikátorů“, které vidí zkoumané jevy a procesy z více hledisek. Poskytují tak metakognitivní obraz o mapované a měřené zkušenosti, čímž dosahují úrovně kvalitativního měření. Pokud v rozvoji kompetencí potřebujeme „metakognici“, jako operátor zlepšované práce a seberegulace, pak nemůžeme odepřít tuto funkcionalitu ani reflexi, jako služebnici zlepšení. Měření rozvoje a dosahování kompetencí se tak stává právoplatnou součástí edukace a pomáhá rozvíjet nejen žákovské kompetence, ale i dovednosti učitelů těchto kompetencí u žáků dosahovat.


Před realizací vzdělávací aktivity zmapujeme a změříme oblast rozvoje kompetencí ve škole a poskytneme škole výsledný evaluační komplement dávající proporcionální obraz o faktorech podpory a rozvoje + analytickou zprávu s doporučením.
 Cíl vzdělávaného tématu (2x 4 hodiny pro týmovou sborovnu)


Posluchači získají větší vhled do zákonitostí a přínosů sebeučící se organizace jako prostředí pro rozvoj dovedností a kompetencí. Seznámí se s principy efektivní práce, jak využít zkušenosti a observace pro rozvoj dovednosti a posílení osobní odpovědnosti. Vyzkoušejí si interaktivní a tvořivou práci v programu. Využijí různých typů úloh k rozpoznání vhodnosti nástrojů zpětné vazby. Pochopí principy komunitního přístupu ve výuce žáků a vzájemném sdílení zkušeností a umějí je vhodněji použít v praxi. Lépe využívají i svých osobních možností v ovlivňování rozvoje dovedností a kompetencí žáků. Poznají a prakticky uchopí uživatelské metodické funkce v aglomerovaném SW prostředí, které provázení cyklem PDCA.
 Užitečné odkazy  -  Škola a kompetence  -  Metakognice ve škole  - Fixní nebo růstové myšlení  -  Evaluace našich služeb