Facebook

Tvůrčí strategické principy


Pro strategické řízení je naprosto důležité, aby všichni zainteresovaní pracovníci věděli jaký je smysl strategických cílů, tedy k jakým hodnotám směřují.


Žádný systém na světě (a proto ani ten projektový) není zcela oddělený od svého okolí.
Řídící pracovníci musí dobře znát celý kontext podmínek, cílů a vzájemně souvisejících opatření.
Měřitelně neviditelnou, ale fundamentální součástí jakékoli strategie a projektování je tzv. "lidský faktor".
Můžeme ho poznávat prostřednictvím lidských potřeb a zájmů, ale zejména skrze jejich rozdílnou důležitost.

Součástí strategické regulace je proto usměrnění lidského chování ve prospěch spolupráce a cílů.
Projektová implementace a její regulace se však nemůže vztahovat jen k pevně daným cílům.
Každý projekt je jako živý organismus a často vyžaduje situační regulaci, aby mohl čelit případným nečekaným vlivům.
K tomu nám poslouží průběžná reflexe jako zpětnovazební informace a v systémovém provedení pak tzv. formativní evaluace.
Sdílením zpětnovazebních informací mají lidé nejen podíl na úspěšnosti strategie, ale také se z ní prakticky učí.


Velkou pozornost a péči je potřeba věnovat "relevantnosti" dat, ze kterých se tvoří informace, podle nichž se lidé rozhodují. K zajištění reliabilních a validních dat a informací je vhodné použít tzv. "komplementární evaluaci".