Facebook

Projektová výuka a její formativní využití (2x 5 hodin)

Kód zboží: PVNN.2019
rozvoj osobnosti metody a formy práce projektová výuka vzdělávací procesy rozvoj kompetencí pedagogika pragmatická motivace žáků organizace učení činnostní výuka konstruktivismus

Projektová výuka je dnes často vyhledávaná forma pedagogické práce, která má řadu dobrých odůvodnění pro své použití, neboť počítá s praktickým konstruktivním konáním při procesu učení a vychází tak vstříc potřebám rozvoje kompetencí. Metoda projektové výuky je známá už řadu desetiletí, přesto je její použití a účinek nejen podceňován, ale i obáván. Učitel má k tomu řadu důvodů, z nich nejčastější se jeví přípravná náročnost, ale také řada nepředvídatelných situací, které mohou při samotné realizaci nastat. Cílem metody je rozvinout větší učební aktivitu i odpovědnost žáků či studentů, proto je po nich žádána jako jedna z důležitých dovedností schopnost správného rozhodování. Tím se dosahuje žádaného konstruktivismu. Proto projektová výuka skýtá mnoho edukačně růstových příležitostí nejen pro žáky, ale i pro samotného učitele. Během projektového vyučování se totiž odehrává mnoho příležitostí vedle kognitivního a znalostního růstu k rozvoji nerutinních a nekognitivních dovedností. Projektové prvky dávají větší možnosti rozvíjet potenciál žáků, neboť se v nich uplatňuje řada edukačních příležitostí, které rozvíjejí specifické nadání. Spolupráce v heterogenní skupině má navíc inkluzivní vliv a dopad na zkušenost žáků či studentů, neboť projektová výuka učí mimo jiné rozvíjet schopnost řešit problémy na pozadí rozmanitých mezilidských vztahů. Nepřehlédnutelnou součástí projektové výuky je fáze zpětné vazby, která má, pokud je správně použita, silný formativní účinek, neboť ovlivňuje i seberegulaci při učení a podporuje tedy dovednost učit se učit a řešit problémy. Učitel může všech těchto aspektů edukačně využít.

Projektová výuka a její formativní využití (2x 5 hodin)

Vzdělávací cíl

Posluchači získají srozumitelný přehled o využití a výhodách projektové výuky, která se vyznačuje aktivizací žáků a studentů a také průběžnou formativní zpětnou vazbou. Ukáže na souvislosti pedagogických socio-konstruktivistických metod s vnitřní motivací žáků a studentů. Nabídne učitelům příklady přípravy na projektové vyučování. Zážitkovým způsobem poznají užitky a případná úskalí edukace s projektovými prvky. Prostřednictvím dílen si v praxi vyzkouší nenáročné i náročné typy projektové spolupráce s identifikací oblastí kompetencí, které projektová výuka rozvíjí. Naučí se rozeznat a nastavit přípravu učebního projektu tak, aby v něm bylo místo pro přidanou hodnotu.  Souběžným vzdělávacím cílem je také podpořit motivační a inovační potenciál pedagogů, schopný působit na rozvoj klíčových kompetencí žáků, dále podpora pedagogů při práci s heterogenní skupinou a pozitivní ovlivňování bezpečného klimatu.

Další DVPP ..