Facebook

.. pro podporu a rozvoj spolupráce s rodiči


Tradiční role rodičů ve vztahu ke škole byla doposud „zákaznická“. Přesto, že rodiče neviděli do školních procesů, chtěli po učitelích ty nejlepší známky pro své dítě. Někteří rodiče však nepřisuzují význam výchovné rodinné roli, jako důležitého činitele školní úspěšnosti. Vztah mnohých rodičů ke škole je převážně povrchní, nejen v oblasti komunikace, ale zejména v účinné spolupráci s učiteli. O své dítě ve spojení se školou se opravdově zajímá asi pětina rodičů, což ztěžuje práci učitelů, zejména v oblasti individuálního přístupu. V běžných případech by to napravila zdravá osobní komunikace, která však vyžaduje zájem a ochotu na obou stranách.

Rodiče se probouzí ke spolupráci se školou, až když něco hoří, nebo je to pro ně nějak významné. Učitelé pak těžko vysvětlují či obhajují rozvoj kompetencí nebo používání slovního hodnocení. Přesto lze zlepšit komunikaci a tím i spolupráci v této oblasti, pokud známe zájmy a potřeby rodičů a pokud škola dokáže nabízet komunikaci na této úrovni. Jedním z předpokladů dobré komunikace je reflexe potřeb a očekávání na obou stranách. Pokud by škola mohla podat obraz o učení dítěte v modelu měřené zkušenosti, tedy takový obraz, který ukazuje na rozvoj dítěte nejen po stránce znalostí, ale zejména jako rozvoj osobních zkušeností (poznání, rozhodování a seberegulace), dala by příležitost rodičům, zajímat se o své dítě jako o jedinečnou osobnost. Takový úhel pohledu má velký vliv na budoucí uplatnění žáka, podporuje rozvoj kompetencí i růstové myšlení. Stejně tak je možné využít měřené zkušenosti ve speciálních dotaznících pro rodiče. Školy tuto činnost už několik let provádějí, ale výstupy z běžných statistických dotazníků nepřinášejí relevantní informace o proporcionalitě potřeb, potřebné pro zjištění vhodných míst k dorozumění a spolupráci. Pokud se školství vydalo na cestu formativního modelu (hodnocení, reflexe a regulace), který slibuje velkou účinnost, pak lze tento model použít i ve prospěch komunikace a spolupráce s rodiči.

Před realizací vzdělávací aktivity zmapujeme a změříme oblast komunikace a spolupráce s rodiči a poskytneme škole výsledný evaluační komplement dávající proporcionální obraz o podmínkách a faktorech této spolupráce + analytickou zprávu s doporučením.
 Vzdělávací cíl tématu (2x 4 hodiny pro týmovou sborovnu)

Posluchači získají větší vhled do zákonitostí a přínosů sebeučící se organizace jako metodického prostředí pro rozvoj dovedností a kompetencí. Seznámí se s principy efektivní práce, jak využít zkušenosti a observace pro rozvoj dovednosti a posílení osobní odpovědnosti. Vyzkoušejí si interaktivní a tvořivou práci v programu. Využijí různých typů úloh k rozpoznání vhodnosti nástrojů zpětné vazby. Pochopí principy komunitního přístupu pro vzájemné sdílení zkušeností a umějí je vhodněji použít v praxi. Lépe využívají i svých osobních možností v ovlivňování rozvoje dovedností a kompetencí žáků. Poznají a prakticky uchopí uživatelské metodické funkce v aglomerovaném SW prostředí, které provázejí zpešovacím cyklem PDCA.


Užitečné odkazy  -  Spolupráce s rodiči  Rozvoj osobnosti ve škole Motivace  = vůle a smysl Evaluace našich služeb