Facebook

.. pro podporu a rozvoj edu-well-beingu


Wellbeing není bez námahy a už vůbec ne samoúčelné pohodlí, ale vyvážené a možná optimalizované podmínky pro realizaci práce nebo života, i když v něm budou přirozené překážky. Vzorem toho, jak můžeme dosáhnout wellbeingu je model sebeučící se organizace, o kterou se také musí pečovat, aby přinesla dobré ovoce (spolupracovat, komunikovat a sdílet zkušenost, řešit problémy, zlepšovat práci a management, dosahovat dobrých výsledků nejen v prostředí, ale i v lidech). Wellbeing není tedy něco, co k našemu blahu někdo zařídí, ale to, že se z vlastního a společného zlepšování při řešení problémů péče o wellbeing (profesního růstu) nejen cítíme dobře, ale také rosteme.


Společná péče o wellbeing sice přesahuje hranice školy, ale hlavní dílo a zlepšovací činnost se odehrává mezi lidmi ve škole. Tato péče, jako každá jiná zlepšovací činnost, podléhá funkci regulace a fenoménu zpětné vazby. Vhodně použitá zpětná vazba monitoruje, měří a porovnává hodnoty dosažené s hodnotami přepokládanými. Cílem není jen nějaký „abstraktní mrak – wellbeing“, ale zejména kultivovaný člověk (vzdělaný a sebevládný), který v důsledku péče o wellbeing ovlivňuje své pracovní a učební prostředí.
 

Před realizací vzdělávací aktivity zmapujeme a změříme oblast wellbeingu ve škole a poskytneme škole výsledný evaluační komplement dávající proporcionální obraz o faktorech wellbeingu + analytickou zprávu s doporučením.
 Vzdělávací cíl tématu (2x 4 hodiny pro týmovou sborovnu)

Wellbeing je sloučenina mnoha faktorů, které podporují člověka, primárně nikoli v pohodlí, ale v osobním a profesním růstu, tedy i v učení. Proto, při mapování a měření jeho průkaznosti a účinnosti nemůžeme spoléhat na obraz, často nesouměrných (nesrovnatelných) jednotlivostí, ale ve vzájemně proporčním a systémovém měření tzv. „růstové zkušenosti“, tedy toho, co wellbeing v lidské zkušenosti podporuje a umocňuje. Téměř vždy jde o součinný dopad podmínek, smyslu a pracovních interakcí, vyúsťujících do našich postojů.

Posluchači získají větší vhled do zákonitostí a přínosů sebeučící se organizace jako prostředí pro rozvoj dovedností a kompetencí. Seznámí se s principy efektivní práce, jak využít zkušenosti a observace pro rozvoj dovednosti a posílení osobní odpovědnosti. Aktivita a postoje lidí, mají pak výrazný vliv na péči o místní edu-wellbeing. Učitelé si vyzkoušejí si interaktivní a tvořivou práci v programu. Využijí různých typů úloh k rozpoznání vhodnosti nástrojů zpětné vazby. Pochopí principy komunitního přístupu ve výuce žáků a vzájemném sdílení zkušeností a umějí je vhodněji použít v praxi. Lépe využívají i svých osobních možností v ovlivňování rozvoje dovedností a kompetencí žáků, promítajících se do klimatu a učení. Poznají a prakticky uchopí uživatelské metodické funkce v aglomerovaném SW prostředí, které provázení cyklem PDCA. Sborovna získá dovednosti analytického, reflexního přístupu pro zlepšení kvality školy.
 Užitečné odkazy  -  Edu_wellbeing = pohoda  -  Jak dosáhnout wellbeingu  -  Metoda Formativní intervence  -  Evaluace našich služeb