Facebook

PDCA a metakognice

vzdělávací procesy rozvoj kompetencí kompetence k řešení problémů myšlenkové operace zpětná vazba - ZV konstruktivní reflexe


Zlepšovací Demingův cyklus (PDCA) je nejen nástrojem zlepšení, ale také zdrojem užitečné metakognice, což je uvažování o svém vlastním myšlení, rozhodování, regulaci, o hodnotách a postojích. Je modelem zkušenostní praxe, která vede k pokroku a kompetencím. Uvažování o jeho fázích a celku významně přispívá k učení a zápisu do dlouhodobé paměti.

 

Při zlepšovací činnosti si musíme všímat třech základních prvků, ke kterým je vztažena lidská konstruktivistická pozornost.
CÍLE - ČINY - HODNOTY .. V lidském vědomí totiž tvoří při práci vždy jeden mentální, poznávací celek. (Citace: Poznání a hodnocení nelze oddělit. John Dewey)

To, co se "projektově" (analyticky, komparativně, tvořivě) odehrává v hodnotovém vědomí člověka je spojeno s kontrolní analýzou (C), aktualizací (A) a plánem (P).
To, co se odehrává činostně (D) je časově delší, zjevné a tedy explicitní. Výsledkem mají být "hodnoto-tvorné" cíle a činy.

Triáda (C)-(A)-(P), svěřená hodnotám a tvořivému vědomí, je podřízena zkušenosti a vnitřní seberegulaci člověka.
Pracovní a konstruktivistické pole (D) = cíle a činy, je podřízeno společné vnější regulaci.


To vše, však má být sdíleno, aby došlo k hlubšímu, růstovému myšlení a společné kvalitnější práci.
 


 

Demingův cyklus má zcela zásadní roli a vliv pro učení v kompetenčním modelu školy.
Triangulační optika, zaměřená na cíle, činy a hodnoty, má zcela zásadní vliv na účinek formativní evaluace. 
Demingův zlepšovací cyklus PDCA je známý už asi 80 let. Je vypozorován z běžné inteligentní lidské činnosti, kde se projevuje plán, smysl a vůle. Je základem kritického myšlení i badatelské činnosti. Spojení Demingova cyklu s vnější evaluační optikou (cíle, činy, hodnoty) je důležitou podmínkou formativního účinku zlepšovacího cyklu a jeho použití ve světě managementu i pedagogiky.

Pro praxi zpětné vazby (ZV), která pragmaticky a užitečně reguluje implementaci plánů či záměrů, používáme evaluační nástoje, které "vidí realitu metakognitivně".

Dívají se na věci, podmínky, procesy a činy z více hledisek, tedy komplementárně. Takové evaluační řešení je velmi efektivní a je ve světě naprosto unikátní, neboť vede ke zlepšování implementace.

Říkáme mu syntetická formativní evaluace.