Facebook

Neformální učení

Principy a smysl neformálního učení

 
Principy a smysl neformálního učení

Neformální učení není nezáměrné a není bezcílné. Jde rovněž o strukturovaný proces, který však počítá s alternetivami a vyvíjejícími se situacemi. Má tedy předem stanovené aktivity, cíle a procesy, které dávají rámec, kontext i měřítka budoucího hodnocení. Je však přístupné vývojových změnám, na kterých se podílejí samotní "edukanti", když ověřují smysl cest a užitečnost cílů.

 
1) Proč neformální učení ?
Neformální učení je podporováno vlastním chtěním, tedy vnitřní hybností za poznáním, intuitivní změnou a rozvojem. Dává prostor větší divergenci v přístupu a postupu učení a vytváří bezpečnější vztahové prostředí. A proto často dosahuje větších vzdělávacích a rozvojových výsledků, než vzdělávání formální.

2) Co je to neformální učení ?
Jde rovněž o proces rozvíjení znalostí a dovedností, které vedou k rozvíjení vloh a talentů .. a získávání klíčových kompetencí na základě :


 • vnitřní motivace a dobrovolnosti
 • rovných příležitostí a vzájemnosti
 • aktivního prožitku v procesu učení
 • angažovanosti, činosti a zkušenosti
 • naplňování potřeb a sebepřekračování
 • interaktivity a tvořivosti
 • empatického a partnerského přístupu
 • rozmanitosti forem, metod a prostředí
 • praxe a zapojení do života
 • sebezkušenost a sebeuvědomění
 • nacházení nových, vyšších hodnot

3) Legislativa
Neformální vzdělávání je zmíněno v legislativním usnesení Evropského parlamentu a Rady č. 1719/200, kterým se zavádí program pro mládež v akci. Přímo v článku 2 je mezi cíli rozvíjejícími aktivní a evropské občanství uvedeno : " .. podporovat příležitosti pro neformální vzdělávání a informální učení.. ".

4) Komplementarita
Neformální učení je významným pilířem celoživotního učení a jeho úlohou je - komplementárně doplňovat a rozvíjet učení formální. Jde o proces, který je přirozený člověku, jež celoživotně prochází osobnostním, sociálním a odborným vzděláváním. Většinou zapojuje do procesu učení a rozvoje osobnosti roviny emocionální, kognitivní, behaviorální i duchovní.

5) Přidaná hodnota
Jako jedna z nejefektivnějších metod může podpořit komplexní rozvoj osobnosti i mimo zaužívané mantinely tradičních zkušeností s procesy i cíly pokroku, neboť často vede jedince k "sebepřekročení".
Naše vzdělávací společnost využívá principy neformálního učení v řadě svých vzdělávacích aktivit, jejichž nabídku najdete v sekcích -  Vzdělávání pro školy a Univerzita každého věku © .