Facebook

Metodika CMIP©

management školy strategie a rozvoj školy evaluace MAP kompetence k řešení problémů evaluace synergická střední článek řízení plánování a implementace model implementace - CMIP(c)


Nic v pracovním světě lidí není dokonalé a proto musíme svou práci průběžně zlepšovat. Nové postupy vyžadují učení jehož nutným spojencem je zpětná vazba. Obrázek zachycuje potřebu komplexnosti zpětné vazby, kterou využíváme nejen při zlepšování práce a při učení, ale také při měření zkušeností. Teprve takto zachycený zkušenostní obraz, který neopomíjí lidský faktor a proměnlivost  podmínek je "cílotvornou" zprávou, která musí být implementačně užitečná. Slouží pokroku a dobru, který v praxi a ve ZV sdílejí jeho tvůrčí aktéři.

 


Pokud se na zlepšovanou práci můžeme podívat "komplementární optikou", tedy takovou, která vidí zkušenost v její nerozdělené formě, pak můžeme situačně i strategicky ovlivňovat jak průběh práce, tak její výsledky. Měření podmínek, správného nasměřování, aktivit, a dopadů lze dosáhnout jedině prostřednictvím hodnot a postojů, které vnímají aktéři implementace.


Nejvlivnějším prvkem implementace a tedy i měření je "lidský faktor", který lze odečíst jako vztah mezi cíly, procesy a hodnotami. Z výsledků takové zpětné vazby pak vystupuje nejdůležitější reflektivní obraz = smysl práce a vůle lidí ho dosáhnout.

 

 Protože chápaný smysl posiluje lidskou vůli, je mnohem lepší sledovat a usilovat o smysl cílů = "hodnoto-tvorný cíl" (což je kvalifikační jev) , než jen jednotlivé cíle, nebo intenzitu činů, (což je kvantifikační jev).


Zkřížili jsme 2 osvědčené metody:
Demingův a Kolbův cyklus do tzv. Cyklického modelu implementačního pokroku = CMIP©, který krokuje a nese informační záznam tzv. "zlepšované zkušenosti". Pro praxi v SUO je zlepšovaná zkušenost průnikem vznikajících informací o obsahu a cílech a informací o procesech a jejich regulacích. Efektivní regulace a zkušenostní učení jsou umožněny průběžnou vícehlediskovou evaluací. Zatímco obecné schema PDCA uvažuje v cyklu jednu evaluační epizodu, pak v modelu CMIP© je evaluace průběžná aktivita a zaciluje na všechny komplementy regulované zkušenosti a jejího zlepšení.

CMIP© je tady proto, abychom mohli adaptovat metody a regulovat naši práci při řešení problémů.

     

PDCA - jednoduchý Demingův model
jednorázová evaluace ve ZV
  CMIP©
průběžná implementační evaluace (e)

INTEGRÁLNÍ
STRATEGICKÝ
CYKLUS
=

Cyklický model
implementačního
pokroku©

 

= Cyklická mapa zkušenosti
1)
jemnější krokování
2) průběžně volitelná evaluace
3) komplementární indikátory©
4) formativně edukační účinek
5) aktualizační a integrální smysl

 

Obrázek znázorňuje 3 složky
komplementárního jádra
evaluační optiky.

 Proto potřebujeme formativní evaluační nástroje s komplementárními indikátory© jež plní službu monitorovacích, reflexních a analytických nástrojů pro řízení změn.

       
   

Cyklický model implementačního pokroku - CMIP© jako implementační metodika a záznam sdíleného akčního plánování a zkušenosti

Každá systémová (a společná) práce potřebuje nějaký plán. Někdo ho má v hlavě a někdo ho zaznamená na papír. S jeho pomocí chceme vyřešit určitý problém, nebo uskutečnit potřebný pokrok. Před samotnou realizací můžeme být samozřejmě už zkušenými pracovníky a tudíž i náš plán nese mnoho prvků předcházejících znalostí a zkušeností. Přesto, pokud tvoříme plán pro více lidí a pro více souvisejících činností, měli bychom počítat s tím, že po uskutečnění plánované práce (projektu) budeme všichni znalostně a dovednostně bohatší.
Už proto, před vstupem do rozmanitého procesu nemůžeme znát všechny okolnosti, které můžou náš plán podpořit nebo ohrozit. A pak zejména proto, že vstupem do realizace činností s vícero spolupracujícími lidmi, můžeme být obohaceni právě o nápady, návrhy, inovace a zkušenosti, které před uskutečněním projektu nemohly být znát, ani vidět. Bylo by pošetilé vykonstruovat plán, který není možné podle situace účelně a moudře změnit. Proto náš plán nazýváme Strategem, plán který je možné přizpůsobit situaci, aniž bychom ztratili smysl a cíl.

Součástí většiny řešených problémů a implementací je hledání a nalézání nejen efektivního řešení, ale také co největší poznání pravdy. Tedy optimalizace činnosti podle co nejhlubších, nejcelostnějších a nejobjektivnějších kritérií a v kontextu přirozeného lidského faktoru.
 Proto, STRATEGEM© je konstruktivní plán, který počítá s průběžnou formativní reflexí a tedy i průběžnou optimalizací. Metoda CMIP© a její STRATEGEM© proto umožňuje flexibilaci managementu, tak, aby projektový smysl byl dosažen a lidé díky tomu získali co nejvíce dobrých zkušeností a neztratili motivaci.

 

Upozornění: Cyklický model CMIP© je součástí modelu sebeučící se organizace (SUO) a podporuje péči o wellbeing (optimalizace faktorů vzdělávací a pracovní pohody).
 

 

         
     

Cyklický model implementačního pokroku - CMIP© jako metodika a záznam sdíleného akčního plánování a zkušenosti

Jedna z přirozených potřebností pro každou práci je vytvoření pracovních podmínek. Nemálo manažerů žije v iluzi, že ke změně a práci je potřeba pouze dokument. Je mnoho okolností, které nám můžou způsobit nedokončení celého projektu nebo vytracení jeho účinnosti. Je mnoho vnitřních i vnějších míst, na které je potřeba před samotnou realizací práce pamatovat.
Nejčastěji jmenované jsou dnes nedostatky času a zkušeností, nedostatky počtu lidských zdrojů a v množství financí, kterými budeme platit materiál, dodavatele, posudky, služby, pomůcky, apod. Podmínkami se také myslí to, že při řešení problému bude potřeba efektivně předávat informace, mít záložní zdroje, pamatovat na kolizi s různými předpisy i na lidské chyby,  a pod.

Vytváření podmínek může být jednou ze součástí klíčových aktivit projektu nebo pravidelné práce, při které se řeší problémy, udržuje chod práce, zvyšuje kvalita procesů a výstupů. Dobrou podmínkou pro dosažení cílů projektu je pamatovat na projektovou podstatu, že projekt je tady zejména pro zkvalitnění lidských zdrojů - tedy lidí. Výstupy a technologie budou překonány, zastarají, metody budou nahrazeny novými. Podmínky, vytvořené jen pro určitý projektový aspekt, např. pro konkurenceschopnost, nesmí kompromitovat nebo bořit hlavní podstatu - poznání problému, nalezení řešení a rozvoj profesionality či kvality člověka.

Za jednu z podstatných podmínek můžeme považovat infrastrukturu pro zpětnou vazbu, reflexi a průběžnou evaluaci.

Péče o podmínky je velkou měrou dána resortem a zřizovatelem, neboť většinou jde o peníze a zákony.

Upozornění: Cyklický model CMIP© je součástí modelu sebeučící se organizace (SUO) a podporuje péči o wellbeing (optimalizace faktorů vzdělávací pohody).

 

 

         
     

Cyklický model implementačního pokroku - CMIP© jako metodika a záznam sdíleného akčního plánování a zkušenosti

Týmové role + lidský faktor = jsou přirozené, dispoziční a kompetenční funkce jednotlivých lidí, kteří mají spolupracovat na řešení problémů nebo implementaci plánů. To znamená, že tyto úkoly jsou kompetenční (specializační a odpovědné) a lidé je snadno přijímají proto, že mají k těmto rozmanitým rolím své vrozené nadání. Toto nadání se rozvíjí více přirozeněji praktickým životem, než jen přenesenými informacemi. Uplatněné nadání totiž vždy vzbuzuje a posiluje vnitřní motivaci a je příslibem větší pozornosti, odbornosti a dokonavosti. Lidé, kteří uplatňují své přirozené nadání jsou také šťastnější a v této "z hůry darované výbavě" se lépe rozvíjejí a učí.

Týmové role a lidský faktor uplatňují jedince jako samostatné individuum, které však může přinést značný prospěch ostatním spolupracujícím lidem. Právě díky týmovým rolím a sdílením své zkušenosti se lidé navzájem podporují a obohacují. Díky jinému úhlu vidění zpracovávané - řešené problematiky, přicházejí z rozmanitými nápady a řešeními. Jejich týmová role přináší do systémového vidění jiný úhel pohledu. Velkým problémem současných projektů bývá to, že se s těmito přínosy lidských zdrojů příliš nepočítá  a člen realizačního týmu je "využit" jen v mezích původního plánu. Takové projekty mohou proto marnit své rozvojové příležitosti a ztrácet lidskou důvěru.


Motto: Použijete-li rozum, získáte úsudek, použijete-li cit, získáte pokrok.


Upozornění: Cyklický model CMIP© podporuje formativní péči o wellbeing (optimalizace faktorů vzdělávací pohody).

Právě zlepšovací cyklus, který v sobě zahrnuje průběžnou reflexi jako péči o podmínky a lidi, splňuje nároky sebeučící se organizace (SUO), tedy vhodného modelu pro zlepšování práce i well-beingu.

 

 

 

       
   

Cyklický model implementačního pokroku - CMIP© jako metodika a záznam sdíleného akčního plánování a zkušenosti

Realizace projektové práce se může vztahovat jak samotnou kmenovou činnost projektu, tak na činnost související s jeho monitorováním, vyhodnocováním a regulací. Všechny projekty jsou složeny z více souvisejících a navzájem podmiňujících činností, jejich průběh a dopady mohou ovlivnit průběhy a dopady dalších implementačních kroků.

Je nanejvýš vhodné tyto realizační kroky nebo aktivity průběžně monitorovat a vyhodnocovat, k čemuž slouží různé metodiky, místa a časy zpětné vazby. Ostatně tyto zpětné vazby by měly být součástí každé klíčové aktivity ještě dříve, než se se lidé pustí do další fáze projektu. Právě v průběhu realizace plánovaných aktivit či implementace různých opatření je vhodné průběžně refletovat - evaluovat tyto procesy, neboť je přirozené, že jejich průběh může nezřídka znamenat nežádoucí vedlejší efekty. Nebo naopak, nabídnou překvapivý dobrý výstup a dopad, tedy přidanou hodnotu, která může podstatně zkvalitnit jak samotnou implementaci, další průběh projektu, ale také profesně obohatí lidi, kteří realizaci aktivit provádějí nebo i cílovou skupinu, které projekt slouží.

Realizace projektu nebo řešení problémů se děje v realitě, tedy mezilidskou spoluprací, která může mít jak salutogenní /podpůrné) tak patogenní (desrtruktivní) vlivy. V každém případě přináší "sebezkušenost", neboť jde o činností praktiky v sociálním kontextu, které se neobejdou bez lidského faktoru, bez prožitku, tedy bez vůle a smyslu. Péče o dobrou realizaci je tak nejen úlohou manažerů, ale také růstovou příležitostí pro cílové skupiny. Už v průběhu realizace můžou mít kmenové i regulační procesy kvalitativní (růstový) vliv na lidi.
 

Projekt, díky průběžné zpětné vazbě, své aktéry formuje a učí.

Upozornění: Cyklický model CMIP© je součástí modelu sebeučící se organizace (SUO) a podporuje péči o wellbeing (optimalizace faktorů vzdělávací a pracovní pohody).

 

         
     

Cyklický model implementačního pokroku CMIP © jako metodika a záznam sdíleného akčního plánování a zkušenosti

Inovace je průběžnou nechronologickou fází a aktivitou, kterou se snažíme získat nejen větší užitek výstupů a dopadů, ale zejména kultivovat člověka. Všechny dobré nápady vznikají v jiném pojetí času, který staří Řekové nazývali KAIROS. Jsou prostě momenty, kdy lidská inteligence v několika sekundách provede bleskovou evaluaci včetně nápadu, jak by se mohla nedokonalá nebo riziková situace vyřešit. Takové momenty jsou nepředvídatelné a je potřeba určité míry pozornosti, citu a zkušenosti, aby se mohl takový "zlepšovák" zrodit. Pokud totiž lidé s překážkami bojují, většinou vyčerpají sami sebe a bez užitku nějakého pokroku. Je nanejvýš vhodné o vzniklých nápadech a možnostech komunikovat, neboť po uzavření plánovaných aktivit, už nemusí být pro jejich uplatnění místo, čas a chuť.

Inovace není totiž jen invence. Inovace je spjatá s realizací nápadu a nejméně s jeho praktickým vyzkoušením. Někdy k tomu stačí samostatná aktivita jednoho člověka a někdy, při rozsáhlejších projektech, je vhodné se na chvíli zastavit, poodstoupit a společně situaci a nabízené řešení vyhodnotit. Měřítkem by mělo být to, jak by se dal nápad zužitkovat, jestli přinese nějaké vedlejší problémy a jestli přispěje i ostatním k jejich růstu. Bývá přirozené, že v době plánování projektu nikdo neviděl takovou možnost, neboť ji nepředcházel problém, který vznikl až při procesu a vytvořil inovační příležitost.
Je potřeba také podotknout, že inovace (produktu, procesu, metody, modelu, rámce, paradigmatu ..) za každou cenu, nemá vždy skutečnou trvalou hodnotu. A některé inovace nás překvapivě vracejí od nepraktických inovací zpět ke kořenům, tedy na počátek.


Motto: Použijete-li rozum, získáte úsudek, použijete-li cit, získáte pokrok.

Upozornění: Cyklický model CMIP© je součástí modelu sebeučící se organizace (SUO) a podporuje péči o wellbeing (optimalizace faktorů vzdělávací a pracovní pohody).

 

 

 

Cyklický model implementačního pokroku ©
jako metodika a záznam sdíleného akčního plánování a zkušenosti


CMIP©
je metodikou pro podporu zlepšování světa i člověka. Podmínkovou součásti je průběžná reflexe k jejímuž uskutečnění potřebujeme průběžnou evaluaci (e). Ta by měla přinést informace o podstatných faktorech implementace (cílech, podmínkách, metodách, aktivitách, potřebách zlepšení a v případě člověka o jeho potřebách, motivacích, hodnotách, prioritách a tedy i o postojích.
 

 


Upozornění: Cyklický model CMIP© je součástí modelu sebeučící se organizace (SUO) a podporuje péči o wellbeing (optimalizace faktorů vzdělávací a pracovní pohody).

       
    Cyklický model implementačního pokroku - CMIP© jako metodika a záznam sdíleného akčního plánování.

Analýza dělá z dat informace. Pokud bychom šli do důsledků, pak je v této činnosti obsažena i syntéza a kategorizace. Analýza dopadů je vlastně "klasickou překladatelskou epizodou", ve které máme na mysli rozkrytí uplynulé zkušenosti, rozdělení dat do kategorií a kvalit, tedy i určení prospěchu a pokroku v rámci stanovených cílů a referenčních hodnot. Těmi můžou být jak v praxi zažité úrovně, principy či standardy, o kterých většinou nepochybujeme, tak určení přidané hodnoty, kterou jsme ani nečekali. Tato epizoda se liší od evaluace tím, že se omezuje na pouhé hodnocení a nehledá a nepřehodnocuje vlastní "metr" - vlastní referenční hodnoty. Přesto může dojít k přehodnocení evaluační optiky, neboť analýzu provádějí lidé s různou zkušeností.

Analýza slouží k rozebrání všech důležitých okolností a souvislostí, které měly vliv na výsledek a dopady práce. Může se zabývat nečekaným a/nebo překračujícím dopadem. Zpravidla řeší a třídí množiny výsledků se stejnými nebo podobnými podmínkovými faktory.


Tím, že jsme použili metodu tzv. "komplementárních indikátorů", získali jsme kombinační kvalitativní a kvantitativní data. Tato kombinace zamezuje tzv. "konfirmačnímu zkreslení". Analýza pak z těchto dat vygeneruje potřebné informace pro další rozhodování. Proto můžeme určit a vysvětlit i tzv. "přidanou hodnotu" jak ve smyslu kvantity, tak ve smyslu kvality, tedy ve smyslu růstové zkušenosti.


Ve fázi analýzy využijeme data získaná z průběžné zpětné vazby, ale i data nová, získaná ze závěrečné zpětné vazby. Analýza bývá východiskem pro další plánovací a projektovou činnost a její optimalizaci.
Upozornění: Cyklický model CMIP© je součástí modelu sebeučící se organizace (SUO) a podporuje péči o wellbeing (optimalizace faktorů vzdělávací a pracovní pohody).
 


Evaluační nástroje s komplementárními indikátory© jsou budoucností kvalitního managementu, která už nastala.


 

 

 


Učební a pracovní pohoda (well-being) by měla být součástí péče o kvalitu vzdělávání, neboť je součástí organizace, která se učí ze svých zkušeností, aby harmonizovala svou činnost a zlepšovala se.

 V r. 2014 jsme zavedli implementační a evaluační model, podporující reflexi a sdílení zkušeností v organizaci, která reguluje svoje procesy, aby optimalizovala společnou práci. Nazvali jsme ho "Cyklický model implementačního pokoroku" = CMIP©, proto, že počítá nejen s cyklickým zlepšováním, provázeným průběžnou evaluací, ale zaměřuje svou pozornost také na optimalizaci pracovních podmínek a uplatnění podporovaných, přirozených týmových rolí.


Každý člověk ve své přirozené týmové roli naplňuje své instinktivní potřeby spojené se svým osobnostním, profesním a sociálním uplatněním. Tím dosahuje nejvyšší vnitřní motivace, která zahrnuje také vnitřní hodnotový svět. Well-being se pak může významně podílet na pokroku a udržitelných inovacích.


CMIP© přináší užitečnou optiku komplexity, důležitou pro management a podporuje systémové myšlení.


Optika našich evaluačních nástrojů používá indikátory, které mapují a měří well-being v jeho funkční komplexitě.