Facebook

Konstruktivismus

rozvoj osobnosti vzdělávací procesy rozvoj kompetencí konstruktivismus


Mnoho důležitých znalostí a dovedností se učíme od druhých lidí. Některé přejímáme beze změn a docela automaticky, na většině se však podílí naše inteligence a osobnost. Naše poznání, které se tvoří postupně je pak konstruované z řady zkušeností, ve kterých jsme vědomě i nevědomě porovnávali jejich smysl, užitek i vedlejší dopady.


Konstruktivistická pedagogika je založena na těchto společných aspektech

- učení je činnostní proces v podnětném a komplexním prostředí
- učení je proces vědomého kognitivního poznávání, posuzování, rozhodování a tvoření
- učení prostřednictvím manipulace s předměty a modely  = "ruka učí hlavu"
- nové učení vzniká aktualizací předchozího poznání nebo zkušenosti
- důležitou roli konstruktivismu a doslova určující prvek zaujímá "reflexe"
- řešení problémových úloh a situací podporuje smysluplnost učení
- porozumění věcem stojí na sociálním, kulturním a hodnotovém kontextu
- rozhodující je vnitřní motivace, která plyne z aktivní role žáka

- učitel se v tomto modelu ocitá v roli facilitátora


 Jediným zdrojem znalostí je zkušenost. (A.Einstein) .. = Explicitní vyjádření tacitních obsahů.
Kompetence jsou pak vědomé, rozvinuté a kultivované lidské potence, zkoušené životem a praxí. Ve škole mají nadpředmětové vazby.