Facebook

Kompetence učitelů


Profesně kompetence učitelů jsou spojovány s výchovnou a vzdělávací náplní učitelské profese. Jedná se o strukturu dovedností a zkušeností, která obsahuje systém teoretických i aplikovaných znalostí jak v pedagogických vědách, tak v pedagogické a sociální psychologii, v předmětových didaktikách, filozofii výchovy a etiky, stejně jako školského managementu. Kompetence však především stojí na talentové výbavě učitele, který my měl mít dobrý vztah a lásku k dětem a pro něhož by skutky služby a ochota osobnostně růst byly samozřejmostí.

Struktura kompetencí učitele  (Upraveno dle Gošová, 2011)

Kompetence oborově předmětové Učitel má schopnost v rámci své aprobace přeměňovat poznatky příslušných oborů do vzdělávacích obsahů vyučovacích hodin. Učitel dovede integrovat mezioborové poznatky a tvořit mezioborové vztahy.
Kompetence didaktická/psychodidaktické Učitel ovládá vyučovací a učící strategie, umí používat metodický repertoár, je schopen adaptovat ho pro individuální potřeby žáků a edukační kontext.
Kompetence pedagogické Učitel ovládá procesy a podmínky výchovy a vzdělávání, má schopnost rozpoznat a podporovat rozvoj individuálních kvalit žáků, spojených s jejich osobností.
Kompetence manažerské Učitel je schopen ovládat admin.úkony (evidence žáků), má org.dovednosti pro aktivity žáků mimo výuku a má znalosti o procesech fungování školy a jejích podmínkách.
Kompetence diagnostické a hodnotící Učitel užívá prostředky pedagogické diagnostiky, má schopnost vyhledat žáky trpící spec.poruchami učení, je schopen zajímat se o zájmy a vzdělávací potřeby žáků.
Kompetence sociální a prosociální Učitel ovládá nástroje, techniky, metody a formy práce, které utváří pozitivní učební klima. (edu-wellbeing) + kontrola prostředků socializace žáků.
Kompetence komunikativní Učitel umí používat prostředky pedagogické komunikace,dovede použít efektivní způsoby komunikace a kooperace s rodiči a ostatními sociálními partnery.
Kompetence intervenční Učitel používá intervenční prostředky k zabezpečení kázně, má schopnost rozeznat sociálně patologické projevy žáků, umí eliminovat psychické napětí ve skupině
Kompetence kultivační Učitel disponuje všeobecným rozhledem, vystupuje jako reprezentant své profese, má dovednosti pro kooperace a sdílení zkušeností s kolegy.
Kompetence osobnostní Zahrnují dobrý psychický a zdravotní stav, fyzickou zdatnost a mravní bezúhonnost. Využívá své zkušenosti ke svému osobnostnímu rozvoji.