Facebook

DMAIC pro evaluaci MAP


Programový dokument OP VVV v prioritní ose 3 uvádí jako jeden z jeho očekávaných výsledků intervencí tento následující:

"Zvýšení kompetencí pracovníků veřejné správy, zřizovatelů, ředitelů a pedagogů pro využití monitoringu a hodnocení jako nástrojů pro řízení změn a podporu dalšího rozvoje s cílem zlepšování rovných příležitostí a kvality ve vzdělávání na všech úrovních. Nové (a zvýšené) kompetence budou užívat přímo v praxi při vytváření, vedení a vyhodnocování krajských a místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, plánů aktivit a rozvoji vzdělávání jednotlivých škol a v kariérním systému."

K dosažení takového výsledku byly podpořeny projekty tak, aby ve svém území, za dodržení principů komunitního plánování mohly zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ. Toho mělo a má být dosaženo:
 - společným (sdíleným) informováním
- vzděláváním aktérů a cílových skupin
- plánováním aktivit spolupráce a intervencí
- řešení místně specifických problémů a potřeb
- vyhodnocováním přínosů spolupráce
- sdílením dobré (ověřené) praxe