Facebook

Knihovna vzdělávacích aktivit - DVPP

Obsahy vzdělávacích aktivit jsou zaměřeny na konstruktivistickou a humanistickou pedagogiku.
S projektovými metodami, reflexí a formativními prvky edukace pracujeme od r. 2008.Formativní intervence na podporu učení žáků (2x5 hodin)

formativní hodnocení rozvoj osobnosti vzdělávací procesy rozvoj kompetencí motivace žáků individuální přístup kompetence k řešení problémů kompetence k učení myšlenkové operace pedagogika formativní Kompetenční kořeny(c) konstruktivní reflexe životní hodnoty sdílení zkušeností


Formativní intervence je nadčasová, propracovaná, didaktická metoda, které aktivizuje učební činnost a seberegulaci žáků. Výrazně podporuje rozvoj kritického myšlení, čtenářské a verbální gramotnosti, rozvoj kompetencí k učení a řešení problémů. Pracuje s konstruktivitou a integritou myšlení i s emocemi žáků ve prospěch zlepšené seberegulace a dobrého učebního klimatu.


Formativní intervence vzbuzuje u žáků i učitelů tzv. "hluboké myšlení", tedy aktivní, kritické a kreativní myšlení, při kterém vzájemně spolupracují při řešení problémů, vzájemně nse učí, což posiluje osobní prožitek. Učitel svými otázkami navádí žáky na učební cíl. Formativní intervence propojuje hluboké učení s povrchním, kdy lze získané vědomosti pospojovat v dovednostech v jeden celek.

Projektové prvky v konvenční výuce (2x5 hodin)

formativní hodnocení metody a formy práce projektová výuka rozvoj kompetencí aktivity DVPP profesní rozvoj učitelů kompetence k učení konstruktivní reflexe

Užitečné téma pro školy a učitele, kteří se zajímají o to, jak více motivovat žáky a dopřát jim rozvíjení důležitých osobních vloh a kompetencí. (2x 5 hodin)
Téma se dotýká problematiky nejen konstruktivistické výuky, ale i svobody a odpovědnosti, které v konvenční škole minulých let nestojí rovnocenně.
Prožitek je rovnocennou součástí učení i spolupráce, a pomáhá nejen s motivací, ale i s pochopením vnitřního světa druhých lidí.

Projektová výuka - nejlepší je nauka (2x 5 hodin)

rozvoj osobnosti metody a formy práce projektová výuka vzdělávací procesy rozvoj kompetencí pedagogika pragmatická motivace žáků organizace učení činnostní výuka konstruktivismus

Projektová výuka je dnes často povolávaná forma pedagogické práce, která má řadu dobrých odůvodnění pro své použití, neboť počítá s praktickým konstruktivním konáním při procesu učení a vychází tak vstříc potřebám rozvoje kompetencí. Metoda projektové výuky je známá už řadu desetiletí, přesto je její použití a účinek je nejen podceňován, ale i obáván. Učitel má k tomu řadu důvodů, z nich nejčastější se jeví přípravná náročnost, ale také řada nepředvídatelných situací, které mohou při samotné realizaci nastat. Jádrem metody je totiž předat větší odpovědnost za učení do rukou žáků či studentů, proto je po nich žádána jako dovednost rozhodování při výuce. Tím se dosahuje žádaného konstruktivismu. Proto projektová výuka skýtá mnoho edukačně růstových příležitostí, nejen pro žáky, ale i pro samotného učitele. Během projektového vyučování se totiž odehrává mnoho příležitostí vedle kognitivního a znalostního růstu k rozvoji nerutinních a nekognitivních dovedností. Projekt dává větší možnosti rozvíjet potenciál žáků, neboť se v něm uplatňuje řada edukačních příležitostí, které rozvíjejí jejich specifické nadání. Spolupráce v heterogenní skupině má navíc inkluzivní vliv a dopad na zkušenost žáků či studentů, neboť projektová výuka učí mimo jiné rozvíjet také schopnost řešit problémy na pozadí rozmanitých mezilidských vztahů. Nepřehlédnutelnou součástí projektové výuky je fáze zpětné vazby, která má, pokud je správně použita, silný formativní účinek, neboť má vliv i na seberegulaci při učení a podporuje tedy dovednost učit se učit a řešit problémy. Učitel může všech těchto aspektů edukačně využít.

Didaktika pro vnitřní motivaci žáků (2x5 hodin)

metody a formy práce moderní didaktika psychologie výuky motivace žáků

Téma rozkrývající podstatu formativních procesů, vyplývajícíh z individuálního přístupu, zaměřeného na osobnost, učební styl a hodnocení žáka. Poskytuje pedagogům srozumitelnou orientaci v různých motivačních stylech, které využijí prakticky právě v kompetenčním modelu výuky, tedy při rozvíjení nadání a talentů. Téma podporuje využití metod a forem práce s heterogenní skupinou, takže je významně proinkluzivní.

Spolupráce v tripartitě - žák, rodič, učitel (2x5 hodin)

komunikace s rodiči emoční inteligence rozvoj osobnosti metody a formy práce inkluze a rovný přístup profesní rozvoj učitelů psychologie výuky psychologie osobnosti individuální přístup empatie a etika kvalita výuky - wellbeing organizace školy

Kompetenční model dává rodičům tušit mnoho nejasností v porozumění toho, co škola dnes poskytuje žákům a studentům. Jsou zvyklí na stručnou zprávu ve formě známek a tak se mohou někdy domnívat, že veškerá "moc" nad rozvojem dítěte a s tím spojená odpovědnost za výsledky je na straně učitelů. Učitelé to však dnes mají velmi těžké, neboť ty děti, které v rodinách nepotkali lásku jsou ve škole jen těžce motivovatelné. Celoživotní učení se tak může stát pro mnohé jen růžovým snem, přičemž můžeme prošvihnout důležitou dobu, kdy lze rozvoj dítěte ještě ovlivnit.Stačí si uvědomit, že žáci, kteří dnes navštěvují školu jsou budoucími rodiči, a někteří možná budoucími učiteli.

Péče o kvalitu školy ve formativním modelu (2x5 hodin)

kompetence k seberozvoji rozvoj osobnosti rozvoj kompetencí strategie a rozvoj školy profesní rozvoj učitelů reflexe učení a zkušenosti organizace učení evaluace synergická plánování a implementace růstové a fixní myšlení

Užitečné téma pro učitele (a potažmo i pro žáky), které učí lidi používat reflexi a zvažovat smysl, užitek a dobro, aby se mohli dobře rozhodovat a plánovat.

 

Učitel v roli sociálního manažera (2x 5 hodin)

emoční inteligence moderní didaktika profesní rozvoj učitelů psychologie výuky motivace žáků vzdělávací cíle psychologie osobnosti pedagogika formativní lidská zralost a její kultivace zpětná vazba - ZV konstruktivismus kvalita výuky - wellbeing

Učitel dnes nemůže konkurovat přehlcenému (dez)informačnímu světu,
může však probudit v žácích touhu po poznání a osobním růstu.


  

Management školy s podporou formativní evaluace (2x5 hodin)

(auto)evaluace management školy strategie a rozvoj školy sebeučící se organizace - SUO péče o kvalitu školy profesní rozvoj učitelů měření zkušeností plánování a implementace model implementace - CMIP(c) růstové a fixní myšlení konstruktivní reflexe organizace školy

Manažerské téma pro celou sborovnu. Aneb jak uplatnit formativní hodnocení v profesním rozvoji učitelů i celého pedagogického sboru. Úloha a funkce evaluace v hledání směru rozvoje školy. Soustředění času a psychických sil na priorizované cíle rozvoje školy. Optimalizace time-managementu pro týmovou sborovnu. Využití formativních evaluačních nástrojů k analýze podmínek a realizačních kapacit pedagogických pracovníků.

 


Další DVPP ..