Facebook

Knihovna evaluačních nástrojů a služeb

(auto)evaluace formativní evaluace strategie a rozvoj školy evaluační nástroje plánování a implementace
Formativní evaluační nástroje pro porozumění komplexnosti a pro kolektivní růstovou změnu

Změnili jsme mentální model zpětné vazby a tím jsme zcela změnili sílu a užitek evaluace.
Evaluační výstupy teď nemusí zůstat v šuplíku, protože měří účinnost a pokrok společné práce, můžete se podle nich lépe rozhodovat a profesně růst.
HEURÉKA CZ, Zlín © 2008 - 2023Smysl, design a charakter komplementárních evaluačních nástrojů©  (nástrojů pro kolektivní růstovou změnu) zajišťuje potřebu společně vnímané (měřené) účinnosti edukační a organizační práce. Pokud lidé měří a sdílejí účinnost kolektivní práce, stává se tato zpětná vazba silnou součástí vnitřní motivace a tedy i hybnosti růstových změn. Termín "společně vnímaná účinnost" pochází z díla australana, prof. Hattieho, který se profesionálně zabývá supra-meta-analýzami edukačních přístupů, metod a faktorů, které mají největší vliv na výukový proces a efektivní učení.


Podstata kvality zpětné vazby je v metakognitivní a metainformační úrovni komplementárních indikátorů.
Sdílený komplementární evaluační obraz o společné zkušenosti má nejvyšší implementační účinnost na profesní růst.

 Přehled evaluačních nástrojů s formativním designem a autorizovaným, patentovým řešením. Modré nástroje jsou zaměřeny převážně pro školy, červené pro projekty akčního plánování. Všechny uvedené nástroje jsou funkční součástí aplikace Portfolionet(c), která je vytvořena ke sběru a kvantitativně-kvalitativnímu vyhodnocení dat. Evaluační výstupy jsou ukládány do tzv. Knihovny dobré praxe.

Na požádání evaluační nástroj předvedeme. V případě objednaného použití jsou grafické výstupy škole k dispozici už během 24 hodin po responsi.

Formativní evaluační nástroje s komplementárními indikátory© jsou monitorovací, analytické nástroje pro řízení změn.
+ Zdůvodnění smyslu použití moderních formativních evaluačních nástrojů

 


Strategie nemohou být postaveny pouze na rozumových vizích a plánech. Jejich hlavním hybatelem je "lidský faktor", ať už ve formě schopností, postojů a motivace nebo také odporu. Proto součástí dobrých strategií musí být FORMATIVNÍ - EVALUAČNÍ ZPĚTNÁ VAZBA, užitá jako vstupní průzkum, průběžná evaluace nebo změřená a sdílená zkušenost.


Evaluace je důležitá, neboť je přirozenou součástí lidského rozhodování, podporuje reflektivní praxi a současně schopnost formativního učení.
Naše formativní evaluační nástroje jsou svými komplementárními indikátory© zaměřeny na analytický průzkum, implementaci strategií a plánů, mapování zkušeností a měření růstové změny.
Komplementární evaluační nástroje disponují jedinečnou optikou s indikátory WELL-BEINGU.

 

 

 

Chceme-li naši práci = "cíle a procesy" zlepšovat, potřebujeme k tomu získanou a sjednocenou spolupráci lidí. Jejich dovednosti, vůli a smysl. Pak tedy nezbývá, než do evaluace zahrnout i "znalost o hodnotách", která v běžné evaluaci paradoxně chybí, přesto, že by jim měla být vlastně zasvěcena. Vědomí hodnot (užitků, pokroku a dobra) nám totiž pomáhá nejen rozhodovat se, ale také optimalizovat cíle i procesy + kultivovat lidi.

Tato systémová aplikace používá speciální evaluační nástroje, které se dokážou ptát na důležité zdrojové síly a postoje lidí a jejichž sdílené uživatelství akceleruje zlepšovací proces a jeho efektivní implementaci.

 Evaluační dotazníky s komplementárními indikátory © jsou formativní a optimalizační nástroje pro implementaci plánů a řízení změn.
 

 

Při existenci mnoha analyticko-evaluačních metod v jejich praxích lze z jistotou říci, že některé metody (dotazníky, rozhovory, SWOTky, PATky, studie, pozorování, .. atd.) mají ve své validitě a reliabilitě, rozdílném zorném úhlu a přesnosti různou vypovídací schopnost. Na pomyslné pyramidě dobrého důkazového užitku mají tedy rozdílnou váhu. Na některé se lze spolehnout jen za určitých podmínek, jiné jsou objektivní až ve vzájemné kombinaci a některé ukazují překvapivě přesný, ale úzký vypovídající obraz o zkoumané realitě. Pokud si vědecká praxe pomáhá tzv. meta-analýzami, pak chce čerpat informace z různých zdrojů a z různých pohledových úhlů, ale tak, aby konečný výběr byl široký a homogenní, a aby kombinačně dosáhla přesnější výstupní analýzy pro potřeby hlubšího pochopení problematiky a pro lepší rozhodování. Proto mají meta-analýzy i pro účely evaluace největší smysl, význam a váhu. Pokud má evaluační nástroj či metoda sama v sobě už zajištěn více hlediskový a přesto homogenní pohled na zkoumanou realitu, pak její použití má nejen velkou váhu, ale i velký užitek. To všechno proto, aby bylo dosaženo co nejmenšího konfirmační zkreslení. Pokud evaluační nástroj pracuje s komplementárními indikátory©, pak má jeho použití téměř syntetický či meta-analytický význam a v důsledku také významný důkazní užitek.

 

Co určuje vysokou užitnou kvalitu našich evaluačních nástrojů?


- schopnost vidět projektovou strategii v komplexitě
- využití kvantitativně-kvalitativní evaluační optiky = formativní design
- zanedbatelné zkreslení přenosu respondovaného výběru
- multifaktorová optika mapovaných a měřených jevů a procesů
- mapování a měření tacitních znalostí a zkušeností aktérů
- volitelně filtrovaná priorizace síly sledovaných faktorů
- mapování implementačních potřeb, podmínek a procesů

- analyticko-syntetický portrét tzv. "lidského faktoru" = evaluace vidí empaticky
- zmapování a změření lidské realizační kapacity a motivace pracovníků
- překonání tradičních i konfrontačních SWOT, PAT a GAP .. analýz
- integrální pohled na korelace a komparace implementačních sil
- formát evaluačních výstupů podporuje kritické myšlení
- minimalizace konfirmačního zkreslení výstupních informací
- formativní a konstruktivistické využití analytických výstupů
- práce s evaluačními výstupy synergizuje řízení růstové změny

 Evaluační zpětná vazba s formativní optikou umožňuje školám a učitelům být "nohama na zemi" a proto jít rozumně kupředu.

    

Komplex služeb v oblasti kvality školy s využitím programu Portfolionet(c)
1) Z obsahově objemného množství získaných dat a ukazatelů vám pomůžeme analyzovat a určit důležité místa a oblasti podstatné pro celkové zlepšení.
2) Citlivě a diskrétně uchopíme rizikové a kritické faktory kvality školy se záměrem efektivních skupinových a individuálních náprav.
3) Zpracováním případných zjištěných problémů do míry vzdělávacích potřeb vám pomůžeme obrátit případná rizika v příležitosti.
4) Podpoříme Vaše budoucí autoevaluační aktivity a doporučíme metody pro větší objektivnost a smysluplnost zjištění.
 5) Vygenerujeme + analyzujeme evaluační výstupy, které mapují a portrétují metody a formy práce a učení, klima, time-management, komunikaci a motivaci lidí.
6) Společně tak vyhovíme požadavkům na profesní růst učitelů, co s nejmenšími náklady a přiměřenými nároky na lidi.
7) Naše klienty doprovázíme intervenčně i v dlouhodobé spolupráci.

 

Ukázka jednoduchých komplementárních grafických výstupů. (Upozornění: Komplementární indikátory jsou chráněny patentovým právem.)
Tato forma komplementárních evaluačních výstupů umožňuje najít vhodné oblasti plošných a lokálních změn a také místa pro delegování úkolů a/nebo jejich řízení.
Výstupy z evaluačního dotazníku EDx.530 pro zmapování potřeb a efektivity domácího vzdělávání 04.2020

Pozn.: Grafické a tabulkové výstupy pro zákazníka jsou vždy doprovázeny větným komentářem i celkovou evaluační analýzou. Výstupní analytický komplet je pak k dispozici ve formátu pdf.

 Pro podporu škol v profesním růstu jsme vyvinuli speciální evaluačně-priorizační nástroje tzv. Knihovny formativní praxe©, jejichž výstupy obsahují šablonovité implementační karty ve vícehlediskovém hodnotícím fóru vyjmenovaných cílů, opatření a intervencí. Prostřednictvím komplementárního hodnocení dojde v mapování potřeb a implementačních kapacit pedagogického sboru v zóně nejbližšího vývoje. Vybrané opatření a intervence lze realizovat v organizačním hledisku školního time-managementu. K této metodické službě poskytujeme souběžné poradenství. Nástroje KFP© podporují management a legitimní participaci učitelů na rovoji školy.

Každý nástroj KFP© pracuje současně s evaluačními hledisky WELL-BEINGU.  (Žádejte více informací.)

  EDx.414 - Kompetence ke čtenářské gramotnosti

metody a formy práce čtenářská gramotnost psychologie výuky organizace učení měření zkušeností evaluační nástroje

Dotazník se souborem indikátorů, reflektujících učební aktivity čtenářské a vyjadřovací gramotnosti + postojů k těmto aktivitám, které škola používá k jejich rozvíjení. Nástroj využivá také personální filtrace dle různých faktorových hledisek, např. dle děvčat a chlapců, určité třídy nebo věku a nebo studijního oboru. Výstupem je analytická sestava grafů a kontingenčně priorizovaných tabulek, vystihující kompetenční potence a schopnosti, jako je např. motivace žáků nebo učební užitek. Každý nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.
 Málo kdo si uvědomuje, že kompetence nelze měřit a klasifikovat přímo, ale jen jako osobní zkušenosti v pracovním či učebním kontextu. Tedy i na pozadí rozdílných podmínek. Proto je vhodnější měřit, vyhodnocovat a srovnávat postoje k edukačním činnostem, které rozvíjejí naši zkušenost, nebť postoje nám umožňují pochopit, co má účinnost a co je potřeba zlepšit nebo změnit.

EDx.416 - Kompetence k matematické gramotnosti

metody a formy práce vzdělávací procesy rozvoj kompetencí evaluační nástroje konstruktivismus kvalita výuky - wellbeing

Dotazník se souborem indikátorů, reflektujících dovednosti žáků v užívání čísel a kognitivně operační procesy v matematice, k řešení matematických zápisů, slovních úloh a zlepšování matematickcýh postupů a žákovským postojů k těmto učebním aktivitám, které škola používá k rozvíjení kompetencí. Nástroj využivá také různé personální filtrace dle děvčat a chlapců, určité třídy a nebo studijního oboru. Výstupem je analytická sestava grafů a tabulek, vystihující kompetenční potence a schopnosti, jako je např. motivace žáků, vlivu na míru spolupráce va třídě nebo  nebo vlastní učební užitek. Každý nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.
 


Málo kdo si uvědomuje, že kompetence nelze měřit a klasifikovat přímo, ale jen jako osobní zkušenosti v pracovním či učebním kontextu. Tedy i na pozadí rozdílných podmínek. Proto je vhodnější měřit, vyhodnocovat a srovnávat postoje k edukačním činnostem, které rozvíjejí naši zkušenost, nebť postoje nám umožňují pochopit, co má účinnost a co je potřeba zlepšit nebo změnit.

 

EDx.418 - Portrét polytechnických kompetencí

metody a formy práce vzdělávací procesy rozvoj kompetencí kompetence polytechnické konstruktivismus kvalita výuky - wellbeing

Dotazník se souborem indikátorů, reflektujících pozornost a dovednosti žáků k polytechnickému užívání dostupného světa (přírody, přírodnin, techniky a technologií) a jejich postojů k těmto učebním a zkušenostním aktivitám, které škola používá k jejich rozvíjení. Bohatší způsob respondentního dotazování dokáže vystihnout kvantitativně-kvalitativní obraz o lidské zkušenosti. Nástroj využivá také různé personální filtrace dle důležitých kritérií a edukačních prvků, jako děvča a chlapci, specifické třídy a nebo studijní obory. Výstupem je analytická sestava grafů a tabulek, vystihující kompetenční potence a schopnosti, jako je např. motivace žáků, vlivu na míru spolupráce s ostatními nebo nebo vlastní učební užitek.

Každý evalauční nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.
 


Málo kdo si uvědomuje, že kompetence nelze měřit a klasifikovat přímo, ale jen jako osobní zkušenosti v pracovním či učebním kontextu. Tedy i na pozadí rozdílných podmínek. Proto je vhodnější měřit, vyhodnocovat a srovnávat postoje k edukačním činnostem, které rozvíjejí naši zkušenost, nebť postoje nám umožňují pochopit, co má účinnost a co je potřeba zlepšit nebo změnit.

 

EDx.419 - Kompetence k rozvoji cizích jazyků

rozvoj kompetencí psychologie výuky měření zkušeností evaluační nástroje kvalita výuky - wellbeing

Dotazník se souborem indikátorů, reflektujících výuku cizích jazyků v její didaktické rozmanitosti, včetně cizojazyčné zkušenosti přenášené už do vlastního života, tedy zkušenostním aktivitám, které škola používá k jejich rozvíjení. Evaluační nástroj využívá také různé faktorové nebo personální filtrace dle pohlaví, určité třídy a nebo studijního oboru. Výstupem je analytická sestava grafů a kontingenčních tabulek, vystihující kompetenční potence a schopnosti, jako je např. motivace žáků, vlivu na míru spolupráce s ostatními nebo nebo také vlastní učební užitek.

Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.
 


Málo kdo si uvědomuje, že kompetence nelze měřit a klasifikovat přímo, ale jen jako osobní zkušenosti v pracovním či učebním kontextu. Tedy i na pozadí rozdílných podmínek. Proto je vhodnější měřit, vyhodnocovat a srovnávat postoje k edukačním činnostem, které rozvíjejí naši zkušenost, nebť postoje nám umožňují pochopit, co má účinnost a co je potřeba zlepšit nebo změnit.

 

EDx.420 - Analytický portrét formativního vyučování

metody a formy práce pedagogika pragmatická organizace učení evaluační nástroje pedagogika formativní kvalita výuky - wellbeing konstruktivní reflexe

Speciální dotazník s formativní optikou, se souborem indikátorů, reflektujících tzv. formativní výuku, tedy výuku facilitovanou a reflektovanou. Soubor indikátorů je postaven jako obraz o interakcích a zkušenostech žáků. Evaluační nástroj využivá také různé faktorové a personální filtrace dle pohlaví, určité třídy a nebo studijního oboru, nebo také filtrace dle potřeb žáků či jejich zkušeností. Výstupem je analytická sestava komplementárních grafů a kontingenčních tabulek, vystihující proporcionalitu lidských sil jako je např. motivace žáků, ochoty ke spolupráci s ostatními nebo nebo také vlastní učební pokrok či užitek.

Každý evalauční nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDx.421 - Kompetence žáků k autonomii a seberozvoji

metody a formy práce rozvoj kompetencí psychologie výuky motivace žáků individuální přístup kompetence k řešení problémů kompetence k učení evaluační nástroje pedagogika formativní konstruktivní reflexe

Speciální dotazník s formativní optikou, se souborem indikátorů, reflektujících zkušenosti žáků s vlastním sociálním, emočním, volním a kognitivním potenciálem, zaměřeným k seberozvoji a sebeuplatnění a zdravému sebevědomí. Baterie indikátorlů je zaměřena na řešení problémů a překonávání překážek. Součásti měření je také vliv rodiny a vliv osobnosti učitelů na seberozvoj žáků. Evaluační nástroj může využít také různé faktorové a personální filtrace dle pohlaví, určité třídy, časové dotace studijního oboru, nebo také filtrace dle individuálních potřeb žáků. Výstupem je analytická sestava priorizovaných komplementárních grafů a kontingenčních tabulek, vystihující proporcionalitu žákovských zkušeností, jako je např. motivace žáků, ochoty ke spolupráci s ostatními, práci s chybou nebo nebo také vlastní učební pokrok či užitek. Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

FED.499 - Evaluace rozvojových možností a cest

Speciální evaluační dotazník pro zjištění rozvojových námětů a realizačních kapacit organizace. Dotazník je zaměřen na učitele, kteří pomocí komplementárních baterií rozhodnou o realizovatelnosti či náročnosti rozvojových záměrů a profesního růstu ve škole. Výstupy poskytnou podklady pro strategickou analýzu budoucích rozvojových možností vůči výchozím podmínkám současného stavu. Dotazník umožní sjednocení vize a výběr realizačních modelů a strategií k naplnění záměru rozvoje školy. Výstupem je grafická, tabulková a textová analýza evaluované response ve formátu pdf.


Evaluační nástroj využívá faktorové filtrace dle předem nastavených kritérií.
Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole na míru a na klíč.


Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).