Facebook

Knihovna formativní praxe - systémové řešení

Knihovna formativní praxe © (KFP) je systémové uspořádání informací, pro účely implementace kolektivní dobré praxe, pocházejících z realizace a reflexe zlepšovatelského (projektového) úsilí, jejichž nedílnou součástí je formativní evaluace. Jinými slovy - Knihovna reflektovaných zkušeností. Pro realizaci a sdílení knihovny využíváme profesionální evaluační prostředí aplikace - Portfolionet(c), které umí změřit kolektivní zkušenost.

Motto: Nejúčinnější strategií pro úspěšnost učení a růstových změn je sdílená (změřená) účinnost společné práce = dobrá praxe. (prof. John Allan Hattie, Ph.D / Nový Zéland)
 

 

 

Každé zlepšování a jeho regulace je učením, ke kterému je třeba používat reflexi, tedy vícehlediskovou, (zkoumající) kvalitativní zpětnou vazbu.

Růstovou změnu (její efektivnost či úspěšnost) můžeme pak vidět prostřednictvím tzv. "formativní evaluace", jejíž hodnotící optiku lze nastavit dle individuálních potřeb implementační logiky.

Knihovna formativní praxe© (KFP) je užitečná reflexní dokumentace, kterou píše praktická zkušenost s určitým okruhem řešených problémů. Takové řešení je vhodné zejména pro akční plánování, ať už ve škole nebo v území ORP / MAS. Obsah KFP© může vycházet z VIZE, která knihovnu uvádí, ale pak následuje výčet cílů, které jsou doporučovány právě proto, že ve svém dopadu přinášejí nějaký užitečný funkční souzvuk, a tedy i významnou realizační hodnotu. Ve vazebné vzájemnosti s dalšími opatřeními naplňují nejen správné směřování, ale i prospěšné, podporující podmínky pro růstovou změnu. Každý cíl může mít několik doporučených opatření a/nebo intervencí, které se dají plánovat, organizovat, vykonat a mapovat, a přispívají ke smyslu a účinnosti VIZE. V důsledku tvoří kvalitu a profesionalitu školy.
 

Příklad evaluační sady navržené pro MAP.   /   KFP© je plněna analytickými výstupy a jejich vícehlediskovými priorizacemi a korelacemi, pocházejících z našich komplementárních evaluačních nástrojů.
 


Pro školy a projekty vytváříme evaluační nástroje "na míru" + souladně strukturujeme Knihovnu formativní praxe©, která přináší "SYSTÉMOVÝ", hodnocený a priorizovaný přehled prostřednictvím implementačních KARET - změřené, dobré praxe. Viz. Knihovna evaluačních nástrojů.

 


Informační struktura knihovny je podobná knižní legendě, uspořádané do cílů, opatření a intervencí, které sledují smysl práce. K těmto projektovým kategoriím se vztahuje evaluační reflexe organizované a prožité praxe. Hodnotová hlediska jako .. smysl, pokrok, užitek, dobro, efektivnost či udržitelnost .. jsou komplementárními indikátory různě podařené práce. Proto jde v podstatě o dobrou praxi. Přehledné uspořádání informačně-realizačních kategorií zajišťují interaktivně sdílené implementační karty s pojmenovanými indikátory praktického přínosu vyzkoušených opatření a intervencí. Vytvářejí tak informační rámec podmínek, procesů a růstových změn. Knihovna formativní praxe©, která využívá v reflexi zkušeností důmyslné komplementární indikátory© přináší do světa pedagogiky a managementu, potažmo, akčního a strategického plánování, významnou inovaci a tedy i přidanou hodnotu.  KFP© umožnuje přehledný, systémový nadhled napříč důležitými (explicitními a tacitními) faktory implementace kolektivní dobré praxe.
 

 


V řadě specializačních témat patříme mezi průkopníky a tak je tomu i v tomto případě.

Obsah KFP© může vycházet z VIZE, která knihovnu uvádí, ale pak následuje výčet cílů, které jsou doporučovány právě proto, že ve svém dopadu přinášejí nějaký užitečný funkční souzvuk, a tedy i významnou hodnotu. Ve vazebné vzájemnosti s dalšími cíli naplňují nejen správné směřování, ale i prospěšné, podporující podmínky pro růstovou změnu. Každý cíl může mít několik doporučených opatření a/nebo intervencí, které se dají plánovat, organizovat, vykonat (praxe) a měřitelně mapovat, a přispívají ke smyslu a účinnosti PLÁNU a VIZE.


 
Kolektivní růstová změna je podmíněna mnoha formativními faktory, zejména ale funkční přítomností zpětné vazby, která reguluje praxi a poskytuje důležité informace pro společné rozhodování a učení. Z vědy i z praxe je známo, že neřízené procesy působí erozivně či dokonce parazitně. Mnoho přítomných prvků prostě reaguje, tak jak jsem nechtěli. Proto, kolektivní změna je složitá funkce a je dosažitelná a udržitelná, jen když v ní lidé uvidí společné hodnoty a tím i společný smysl, pokrok, užitek a dobro, tedy řešení společných problémů. Pak nasadí i svou vůli. Do hry o růst a zralost tak vstoupí duchovní aspekt.


Protože už umíme změřit zkušenost a lidský faktor, Knihovna formativní praxe© pak pracuje s informacemi, které významně zlepšují manažerskou kontrolu nad implementačními podmínkami a silami jako např. tzv."lidský faktor", "růstové myšlení", "týmová realizační kapacita" a/nebo tzv. "zóna nejbližšího vývoje" a proto umožňují i výrazně lepší rozhodování.    Zkušenost je totiž metaformativní povahy.


 


(!) Formativní informace vzniká sdílenou, více hlediskovou reflexí, která umožňuje výrazně lepší rozhodování.


Pokud budeme uvažovat o prostředcích vzdělávání a učení, pak mezi prvními lze určitě jmenovat INFORMACI a její přenos.
A pokud budeme uvažovat o prostředcích budování a rozvoje kompetencí, pak musíme jmenovat ZKUŠENOST a její reflexi a sdílení.


Jestliže má mít vzdělávání pro člověka a společnost nějaký smysl, pak musíme uvažovat o tom, jaký užitek, pokrok a dobro (tedy hodnotu) veškerou tou edukací dosahujeme. Na této úrovni informací už mluvíme o tzv. KONFIRMACI, tedy ověření a ujištění, že přijímané informace chápeme natolik správně, že jejich použití v praxi přinese nějakou tu hodnotu.

Zralost osobnosti člověka a nebo také zralost skupiny lidí či kolektivu vzniká na jejich dispozicích a na překážkách.
V každém okamžiku života se rozhodujeme a rosteme zejména tam, kde jde o to, čemu říkáme problém.
K rozhodování používáme rozum, cit a odvahu. Nebo také smysl, vůli a hodnotový úsudek.
   

Model in-formovaného vědomí


Každá situace, která nás životně potkává je interpretována pomocí pochopení a současně pomocí vnitřní odezvy = reflexe, která je přípravným krokem našeho konání. Pokud bychom nevnímali své potřeby, figurující ve vědomí jako hodnoty (pokrok, dobro, užitek), nezíkávali bychom ani motivaci a tím ani potřebné pokusy, ovlivnit svůj život. Horní triáda (smysl - hodnoty - vůle) je tedy kořenovým fundamentem myšlení i činů a je úzce napojena na naši emocionalitu.


Hodnocení, jehož nástrojem je REFLEXE je chybějícím fundamentem ucelené informace, podle které se člověk (reflexivně) učí i (reflexivně), tedy prakticky něco vykonává. Teprve reflektivní informace je formativní a právě tuto část chybějící informace vnášíme do pedagogiky i managementu.Evaluace je reflektivní a růstovou intervencí
     

 


Cyklický model implementačního pokroku© je univerzální model akčního plánu, neboť jeho evaluační reflexe (e) a její sdílení (9x e) počítá s reflektovanou zkušeností, tedy s nejefektivnějšími opatřeními pro rozvoj profesionality.
 


Knihovna formativní praxe
(c) je záznamový, editační průvodce organizované, uskutečněné, změřené a sdílené dobré praxe u jejichž aktivit byli lidé, kteří se starali o plán, podmínky, rozdělení úkolů, o kmenové aktivity a činy, reflektovali inovativní návrhy a ugradovali plán (strategem) na základě ověřené zkušenosti. Tomu se říká učení pomocí učebního pokroku v sebeučící se organizaci.


Pokud z různých evaluací akčních plánů škol a území vyplývá jako častá priorita  "Rozvíjení a zkvalitňování kompetencí pracovníků", pak lze tento (nebo jiný) cíl dosadit do centra CMIP©. Průběžná, vícehledisková evaluace pak zaměřuje pozornost na konstitutivní prvky projektového řízení. a uvádí do souladu různá ověřující měření a zjištění.


Dobrá praxe je pak i v tom, že jsme některé implementační směry nebo intervence důvodně opustili, ale zůstal po nich observační záznam.

 


Motto:  Jestliže někdo nevidí problém, natož jeho podstatu, jak bychom mohli doufat, že ho může řešit.
Evaluace je proces kritického (věcného, procesního, organizačního, hodnotového, .. ) zkoumání zkušenosti, kterému nestačí jen dosažení předepsaného cíle, ale zajímá nás jeho nejvyšší smysl.


Pokud změníme evaluační optiku (střed obrázku), tedy to, jak se díváme na cílevědomou lidskou zkušenost, pak se oproti konvenční zvyklosti mění všechny metodické položky, i když algoritmický princip zůstává zachován.
 

1) Řešený problém vidíme pohledem aktérů, tedy jejich implementačních potřeb a realizačních cílů.
2) Tvar evaluačních indikátorů není simplexní, ale je komplementární. (nese nerozdělenou informaci - střed obrázku)
3) Plán evaluace počítá s mapováním potřeb, opatření, intervencí, pokroku, dopadů a udržitelnosti.
4) Sběr dat je současně kvantitativně-kvalitativní. (smysl, pokrok, užitek, dobro, růstové myšlení = relevance)
5) Evaluační analýza počítá s vícehlediskovou priorizací (dle V1,V2, V3,V4),  faktorovou korelací a případnou shlukovou analýzou.
6) Doporučení intervencí či opatření vychází ze zjištěné tzv. realizační kapacity lidí a tzv. zóny nejbližšího vývoje.


Vše je podřízeno metodě nerozdělené informace, tzv. komplementárních indikátorů.
Pojmenování formativní evaluace je opodstatněné efektem systemického a růstového myšlení.
Tento model evaluace podporuje zdravou subsidiaritu učící se komunity nebo projektové organizace.


Reflektovaná opatření a intervence jsou pak obsahem Knihovny formativní praxe©.
 

 

 


Naše formativní evaluace zachycuje komplementární obraz o implementační zkušenosti


1) Uvedený obrázek zachycuje "architekturu" souvislostí a ukazuje zákonité akční postupy (cíle / opatření / výstupy / zlepšení) v projektové chronologii (tmavomodré dlaždice) a k nim přikládá indikační optiku komplementárně vázané evaluace.
2) Evaluační indikátory lze pomocí naší patentované metody navolit z nabídky (světle modré dlaždice) a jejich výstupy korelačně propojit ze zjištěnou skutečností.
3) Tak se cíle a opatření stávají (kvantitativně, kvalitativně a kontextově) měřitelné a tím také prakticky využitelné v projektové regulaci či optimalizaci.
4) Aglomerované výstupy komplementárních indikátorů © tak přinášejí užitečné informace o kvalitě partnerství, kolektivním účinku a udržitelnosti.

5) Management projektu tím získá praktické informace pro další rozhodování pro regulaci nebo optimalizaci opatření.
6) Taková evaluační optika a její změřené hodnoty umožní současně snadnou optimalizaci Strategického rámce.Žádejte vysvětlující podrobnosti a/nebo konkrétní evaluační model pro váš projekt.
 

 


 

 


 
Knihovna formativní praxe© čerpá informace z komplementárních indikátorů© našich evaluačních nástrojů.

Pokud formativní evaluace podporuje akční plány nebo strategie, pak baterie otázek odpovídají skladbě strategického rámce (cíle, opatření, intervence). Vzniká tak přehledný a srozumitelný obraz, který lze využít k systémovému myšlení (komplexita faktorů), manažerskému rozhodování a k případnému zlepšení implementace.

Evaluační nástroje pro školní nebo místní akční plány tvoříme dle SR a upravujeme na míru, podle implementačních potřeb. V evaluačním nástroji používáme různá podmínková, organizační , kvalitativní nebo implementační hlediska, indikované ve vahách V1,V2,V3,V4. viz. Komplementární indikátory©. Vzniká tzv. nerozdělená informace, která umožňuje pochopit sílu explicitních a tacitních faktorů projektového managementu.


Kombinační uplatnění váhových indikátorů umožňuje analyticko syntetický vhled do komplexity faktorů projektového řízení. Takové informace jsou užitečné pro všechny aktéry projektů.


 


 


Pro získání náležitých evaluačních informací v elektronické responsi používáme kombinaci komplementární matice, pro faktorovou a shlukovou analýzu, jejíž formální modelové schema také napoví, jaký "rozměr" má společná (komunitní) zkušenost. Naše autorizované řešení umožňuje vícehlediskový pohled na zkoumanou realitu i v její komplexitě a kauzalitě. Tato modelová metoda je užitečná a účinná zejména v akčním a strategickém plánování.

 

Výstupem změřené zkušenosti bude více faktorová matice, formou kontingenčně interaktivní tabulky, umožňující vhled do implementační logiky prostřednictvím opatření a intervencí.

 Pro podporu škol v profesním růstu jsme vyvinuli speciální evaluačně-priorizační nástroje tzv. Knihovny formativní praxe©, jejichž výstupy obsahují šablonovité implementační karty ve vícehlediskovém hodnotícím fóru vyjmenovaných cílů, opatření a intervencí. Prostřednictvím komplementárního hodnocení dojde v mapování potřeb a implementačních kapacit pedagogickéjho sboru v zóně nejbližšího vývoje. Vybrané opatření a intervence lze realizovat v organizačním hledisku školního time-managementu. K této metodické službě poskytujeme souběžné poradenství. Nástroje KFP© podporují management a legitimní participaci učitelů na rovoji školy.

Každý nástroj KFP© pracuje současně s evaluačními indikátory a hledisky WELL-BEINGU.  (Žádejte více informací.)

 

 

metody a formy práce management školy strategie a rozvoj školy evaluace MAP ŠAP-MAP-KAP motivace žáků
Implementační karty jsou sestavovány dle individuálních akčních plánů a indikační hodnoty intervencí (skutky %), které jsou vždy souhrnným výsledkem předchozí vícehlediskové evaluace(c).
Podle výsledků vedených v ikartě je možné v MAPu vybírat a přenášet jako dobrou praxi ty opatření a intervence, které se osvědčily.
(malá modelová ukázka)  Implementační karta (A) pro Knihovnu formativní praxe
Legenda: D = doporučení / Z = zásadní / V = významný / P = příležitostný / F = formativnost / A = aktivizace  / W = wellbeing / RP = rovné příležitosti
A) Hodnoto-tvorný, systémový cíl B) Soubory dobré praxe - systémová opatření D C) Příklady (měřitelných) opatření a/nebo intervencí podmínky skutky pokrok udržitelnost F A W RP
1) Škola pečuje
o psychické zdraví
žáků a učitelů
1.1) Ve škole jsou cíleně rozvíjeny
emoční a sociální dovednosti
Z 01. Využívání adaptačních, socializačních programů pro žáky. 49,18% 74,22% 19,61% 41,14% F A W RP
V 02. Realizace pravidelných, ranních komunitních kruhů v třídním kolektivu. 88,52% 28,29% 12,07% 78,22%   A W RP
P 03. Potvrzující hodnocení učitele, orientované na zkušenost a vůli žáka. 74,49% 16,20% 4,15% 54,20% F A   RP
P 04. Preventivní programy dobrého klimatu v organizaci starších žáků. 65,22% 11,09% 6,45% 21,45%   A W RP
  ... atd.                
                 
2) Výuka obsahuje
aktivizující metody učení,
vedoucí k silné vnitřní motivaci
2.1) Vedení školy
systematicky podporuje
formativní pedagogiku
V 01. Diferenciace úkolů pro různě nadané žáky a skupiny. 61,19% 74,19% 12,08% 38,66% F A   RP
V 02. Facilitace výuky prostřednictvím problémových otázek, zaměřených na konstruktivitu. 64,96% 81,39% 6,83% 42,47% F   W RP
P 03. Nekonvenční didaktika pro rozhodování žáků o nejlepším řešení učebního problému. 41,77% 11,02% 1,81% 30,09% F A   RP
Z 04. Řízená reflexe učební zkušenosti žáků, jako součást edukačních metod. 45,15% 5,17% 16,48% 12,55% F A   RP
V 05. Vedené sdílení postupů řešených učebních problémů a práce s chybou. 74,81% 13,88% 20,15% 15,23% F A W RP
V 06. Trénink strategií pro podporu formativního hodnocení 62,45% 16,22% 7,75% 48,61% F A    
                     
2.2) Nadpředmětové uplatnění
projektových prvků
v konvenční výuce
P 01. Organizace vyuč.hodiny zaměřena na společné plánování učební práce 91,43% 31,45% 21,47% 22,19% F A   RP
V 02. Realizace konstruktivistických úloh ve výuce. 58,31% 49,31% 14,46% 65,40% F A    
Z 03. Časový prostor v hodině pro reflexi organizace vlastní učební práce. 68,64% 44,04% 5,40% 26,67% F A W RP
Z 04. Kooperující prostor kolektivu třídy pro práci s procesní chybou učení. 78,38% 13,65% 3,46% 22,37% F A W RP
  ... atd.                
 .. atd.                


Učitelé pak nemusí neuroticky naplnit věškerý vypsaný "standard", ale podle svých rozvojových potřeb a kontextových možností si vybírají takové soubory opatření, které jsou v "zóně jejich nejbližšího osobního vývoje".  Opakovaným zlepšováním se postupně dopracují k hlubší, kontextové zkušenosti, kterou jsou schopni předávat svým kolegům. Míru rozvoje specifických dovedností jako "oblast nejbližšího pedagogického vývoje" je potřeba indikovat v komplexitě použitých metodik, osobních zkušeností, pracovního času, osobního vlivu a viditelného užitku. Takové kombinačně-korelační mapování a měření strukturuje, uchovává a sdílí "knihovna (vyzkoušené a reflektované) praxe".


Pro školy a projektové aktivity poskytujeme evaluační měření "zóny nejbližšího vývoje", včetně celkových rozvojových podmínek, potřeb a pracovních motivací.

komunikace s rodiči formativní evaluace metody a formy práce strategie a rozvoj školy ŠAP-MAP-KAP
Implementační karty jsou sestavovány dle individuálních akčních plánů a indikační hodnoty intervencí (skutky %), které jsou vždy souhrnným výsledkem předchozí vícehlediskové evaluace(c).
Podle výsledků vedených v ikartě je možné v MAPu vybírat a přenášet jako dobrou praxi ty opatření a intervence, které se osvědčily.
(malá modelová ukázka)  Implementační karta (B) pro Knihovnu formativní praxe
Legenda: D = doporučení / Z = zásadní / V = významný / P = příležitostný / F = formativnost / A = aktivizace / W = wellbeing / RP = rovné příležitosti
A) Hodnoto-tvorný, systémový cíl B) Soubory dobré praxe - systémová opatření D C) Příklady (měřitelných) opatření a/nebo intervencí podmínky skutky pokrok udržitelnost F A W RP
3) Zlepšení spolupráce
mezi aktéry vzdělávání
v našem regionu
3. 1) Vzdělávání zřizovatelů
v kompetencích a povinnostech
vůči školám a školským zařízením
Z 1. Vzdělávání zřizovatelů v oblasti wellbeingu škol. 14,45% 29,19% 16,53% 10,13% F A W  
V 2. Vzdělávání zřizovatelů v oblasti vedení lidských zdrojů. 18,90% 50,63% 7,04% 28,19%     W RP
P 3. Vzdělávání zřizovatelů v tématu zásad pedagogických směrů. 5,17% 61,47% 1,58% 31,25%   A W RP
V 4. Vzdělávání zřizovatelů v zásadách výběru ředitelů škol. 47,35% 76,30% 22,96% 33,14%   A   RP
V 5. Sdílení zkušeností mezi zřizovateli a řediteli škol. 72,43% 13,74% 45,41% 85,50% F A W RP
P 6. Sdílení zkušeností s rozvojem škol mezi zřizovateli navzájem. 48,61% 10,67% 38,55% 71,22%   A W RP
                     
3.2) Podpora a rozvoj
komunikace školy
otevřené pro rodiče
V 1. Pravidelné neformální setkávání s rodinami dětí a žáků. 88,27% 61,43% 14,02% 79,52% F A W RP
P 2. Celoživotní vzdělávání (a osvěta) rodičů ve výchově dětí. 9,40% 6,90% 7,17% 40,34% F   W RP
Z 3. Motivace rodičů ke spolupráci formou TRIPARTITY 16,37% 78,99% 9,22% 18,23% F A   RP
V 4. Rozhovory s rodiči nad tématem životního uplatnění dětí 77,81% 70,12% 61,24% 38,16%     W  
V 5. Účast rodičů na plánovaní aktivit školy. 50,63% 11,22% 3,71% 40,31% F A   RP
V 5. Účast některých rodičů na neformálním vzdělávání. 34,14% 5,51% 2,68% 12,55% F A W RP
P 6. Využití sdílených informací školních webů. 94,62% 63,93% 61,15% 96,57%   A   RP
                     
3.3) Rozvoj systematické spolupráce
mezi shodnými
a návaznými stupni vzdělávání
P 1. Dny vzájemné meziškolní inspirace - konferenční pojetí. 65,74% 5,95% 2,71% 41,62% F A   RP
Z 2. Sdílení dobrých zkušeností mezi řediteli vzděl.organizací. 78,97% 45,15% 28,01% 70,47% F A W  
Z 3. Společné projekty v území + společné oborové projekty mimo území. 48,39% 19,26% 16,33% 35,15% F A W RP
Z 4. Vybudování speciálních výukových prostorů. (např. pro přírodovědu nebo polytechniku). 41,66% 10,53% 38,97% 48,46% F A W RP
V 5. Škola jako komunitní centrum. 15,63% 2,17% 17,05% 12,36% F     RP
  ... atd.                
 .. atd.                

 

Učitelé pak nemusí neuroticky naplnit věškerý vypsaný "standard", ale podle svých rozvojových potřeb a kontextových možností si vybírají takové soubory opatření, které jsou v "zóně jejich nejbližšího osobního vývoje".  Opakovaným zlepšováním se postupně dopracují k hlubší, kontextové zkušenosti, kterou jsou schopni předávat svým kolegům. Míru rozvoje specifických dovedností jako "oblast nejbližšího pedagogického vývoje" je potřeba indikovat v komplexitě použitých metodik, osobních zkušeností, pracovního času, osobního vlivu a viditelného užitku. Takové kombinačně-korelační mapování a měření strukturuje, uchovává a sdílí "knihovna (vyzkoušené a reflektované) praxe".

Pro školy a projektové aktivity poskytujeme evaluační měření "zóny nejbližšího vývoje", včetně celkových rozvojových podmínek, potřeb a pracovních motivací.

rozvoj osobnosti strategie a rozvoj školy evaluace MAP ŠAP-MAP-KAP komunikace ve škole
Implementační karty jsou sestavovány dle individuálních akčních plánů a indikační hodnoty intervencí (skutky %), které jsou vždy souhrnným výsledkem předchozí vícehlediskové evaluace(c).
Podle výsledků vedených v ikartě je možné v MAPu vybírat a přenášet jako dobrou praxi ty opatření a intervence, které se osvědčily.
(malá modelová ukázka)  Implementační karta (C) pro Knihovnu formativní praxe
Legenda: D = doporučení / Z = zásadní / V = významný / P = příležitostný / F = formativnost / A = aktivizace / W = wellbeing / RP = rovné příležitosti
A) Hodnoto-tvorný, systémový cíl B) Soubory dobré praxe - systémová opatření D C) Příklady (měřitelných) opatření a/nebo intervencí podmínky skutky pokrok udržitelnost F A W RP
5. Ředitelé škol v regionu
jsou leadři a manažeři
5.1) Podpora společného,
každoročního akčního plánování
opatření, aktivit školy a investic
a organizace školy.
Z 1. Akční plán školy je tvořen ve spolupráci se všemi učiteli. 95,48% 88,19% 50,12% 80,54% F   W RP
V 2. Plán zahrnuje aktualizovanou analýzu vzdělávacích potřeb. 70,31% 75,63% 33,17% 77,19% F A W RP
P 3. Plán počítá s průběžnou evaluací. 62,17% 58,60% 71,54% 81,88% F A    
P 4. Výsledky evalauce jsou sdíleny a diskutovány mezi učiteli. 58,22 12,18% 45,01% 65,72% F A W RP
  ... atd.                
                 
6. Kvalitní učitel
je klíčovým předpokladem
kvalitního vzdělávání
6.1) Podpora pedagogů
při zavádění aktivit v oblasti
osob. a soc.dovedností
dětí a žáků, která bude mít růstový vliv
na profesionalitu učitelů
V 1. Cílené vyhledávání DVPP s tématem osobnostního rozvoje. 92,44% 92,15% 12,30% 91,17%   A W RP
V 2. Osobní pedagogická práce s implementací získaných metod. 83,31% 33,69% 24,62% 48,21% F   W RP
P 3. Metody práce s dětmi a žáky, rozvíjející komunikační dovednosti. 66,48% 22,41% 18,04% 64,20% F A   RP
Z 4. Podpora učitelů v práci s žákovskou učební reflexí. 68,19% 19,07% 28,14% 50,67% F A W RP
Z 5. Metody pro společné aktivity mezi staršími a mladšími žáky. 48,43% 6,35% 14,85% 22,42% F A W  
V 6. Regulace a korekce soc.bezpečného prostředí v inkludované třídě. 38,17% 29,70% 28,19% 35,41% F A W RP
Z 7. Kolegiální hospitace zaměřená sociální dovednosti dětí a žáků. 41,15% 67,52% 22,47% 32,09%   A W RP
                     
6.2) Podpora učitelů v rozvíjení
kritické a růstové myšlení u žáků
aby mohli dosahovat
lepších výsledků
P 1. Cílené vyhledávání DVPP s tématem organizace vyučovací hodiny. 94,21% 22,54% 8,76% 92,30% F A   RP
V 2. Metody edukační práce pro rozvoj analýzy a syntézy. 51,25% 19,58% 2,64% 17,35% F A    
Z 3. Metody edukační práce pro rozvoj reflexe poznání. 39,12% 44,19% 3,97% 16,21% F A W RP
Z 4. Dílny a tréninkové aktivity pro didaktiku vnitřní motivace žáků. 48,46% 62,84% 53,03% 43,38% F A W RP
V 5. Podpora učitelů při zavedení projektových prvků v konvenční výuce. 39,46% 49,33% 32,20% 28,16% F A W  
Z 6. Kompetenční rozvoj učitelů v podávání zpětné vazby žákům. 43,28% 68,90% 21,18% 33,58% F A W RP
 .. atd.                


Učitelé pak nemusí neuroticky naplnit věškerý vypsaný "standard", ale podle svých rozvojových potřeb a kontextových možností si vybírají takové soubory opatření, které jsou v "zóně jejich nejbližšího osobního vývoje".  Opakovaným zlepšováním se postupně dopracují k hlubší, kontextové zkušenosti, kterou jsou schopni předávat svým kolegům. Míru rozvoje specifických dovedností jako "oblast nejbližšího pedagogického vývoje" je potřeba indikovat v komplexitě použitých metodik, osobních zkušeností, pracovního času, osobního vlivu a viditelného užitku. Takové kombinačně-korelační mapování a měření strukturuje, uchovává a sdílí "knihovna (vyzkoušené a reflektované) praxe".

Pro školy a projektové aktivity poskytujeme evaluační měření "zóny nejbližšího vývoje", včetně celkových rozvojových podmínek, potřeb a pracovních motivací.