Facebook

Jak dosáhnout wellbeingu

             


Udržitelnost wellbeingu je možné dosáhnout skrze společnou regulační zkušenost.

 

Obrázek vlevo vystihuje vzájemný vliv výstupních (indikačních) kvalit dosažené a využité "vzdělávací pohody", tedy úšpěšnost práce, výsledků a dopadů edukace. Nejde jen o nauku a didaktické procesy, ale také o zkušenostní, tedy i praktický dopad vzdělávání.
Nepřímé, komplementární měření našich evaluačních nástrojů přináší komplexní, indikační obraz o vzájemnosti dopadů, procesů a podmínek pro jejich uskutečnění.

     

Co se musí stát, abychom dosahovali a v dobrém užívali wellbeingu a abychom tak zlepšili učení a výsledky vzdělávání?

- změna myšlení, z povrchního a instantního na hluboké
- podpora aktivního módu výchovy a vzdělávání
- rozvoj vnitřní motivace k učení
- učení v modelech řešených problémů
- hodnotové učení a seberegulace
- budování a podpora mravního étosu
- podpora a rozvoj kritického a tvůrčího myšlení
- podpora a rozvoj organizačního učení
- kultivace kultury školy + etický kodex
- práce se sociální a emoční inteligencí
- péče o psychohygienu ped.pracovníků
- podpořit sebedůvěru a vědomí vlastní hodnoty učitelů
- vybavit učitele formativními metodami a formami práce
- vybavit učitele v dovednostech práce s dynamikou třídy
- rozvoj zkušeností s edukační práce s chybou a sebereflexí
- optimální žákovská nasycenost tříd
- budování školní a třídní sounáležitosti