Facebook

Management školy s podporou formativní evaluace (2x 4 hodiny)

Kód zboží: MŠ s PFZV
(auto)evaluace management školy strategie a rozvoj školy sebeučící se organizace - SUO péče o kvalitu školy profesní rozvoj učitelů měření zkušeností plánování a implementace model implementace - CMIP(c) růstové a fixní myšlení konstruktivní reflexe organizace školy

Manažerské téma pro celou sborovnu. Aneb jak uplatnit formativní hodnocení v profesním rozvoji učitelů i celého pedagogického sboru. Úloha a funkce evaluace v hledání směru rozvoje školy. Soustředění času a psychických sil na priorizované cíle rozvoje školy. Optimalizace time-managementu pro týmovou sborovnu. Využití formativních evaluačních nástrojů k analýze podmínek a realizačních kapacit pedagogických pracovníků.

 

Management školy s podporou formativní evaluace (2x 4 hodiny)

Anotace

Formativní zpětná vazba je postavena na informacích o rozvoji a posilování zkušenosti. Jejím cílem je zvyšování kvality učení a vyučování. Přesto, že zkušenost je v zásadě nepřenosná, lze ji posilovat a navzájem se z ní, za určitých podmínek, lépe učit. Takové podmínky jsou ve škole připraveny, pokud škola vědomě pečuje o model tzv. sebeučící se organizace, jejíž nedílnou součástí je tzv. Demingův zlepšovací cyklus. Právě péče o organizaci takového modelu je také zkušenost a její sdílení je pro lidi motivující. Tyto organizační podmínky jsou nezbytným „mechanismem“ k tomu, aby mohlo docházet k přímé nebo přenesené zpětné vazbě mezi lidmi. Mezi učitelem a žákem, mezi učiteli, i mezi učitelem a ředitelem, který je spoluzodpovědnou osobou i za profesní rozvoj svých učitelů. Pak tedy nejde jen o zlepšování procesů pedagogických, ale i manažerských.

Použití formativního hodnocení ze strany ředitele školy dává dobré zkušenostní východisko pro používání formativního hodnocení učitelů i směrem k žákům. Užití formativního hodnocení zahrnuje mnoho metod a nabírá u různých lidí různé profesionální úrovně a různého účinku. Formativní hodnocení přináší informaci o aktuálním stavu znalostí a dovedností s cílem jejich dalšího zlepšení. Protože jde o sociokonstruktivistickou metodu, vyžaduje nejen procesní znalosti, ale tzv. sebezkušenost, která nejde vyčíst z knih, a odehrává se přímo v životě, při učebních a organizačních interakcích. Lidé, kteří ji zvládají, by měli být kromě znalostí vybaveni také výraznou mírou empatie, což je z hlediska kvality výuky i řízení lidských zdrojů jedna z vrcholových kvalit. Komunikační dovednosti a umění mezilidských vztahů se tak stávají základem citlivého formativního hodnocení a v důsledku i vnitřní motivace v kolektivu lidí.

Ve školní praxi dnes navíc existují infrastruktury a nástroje, které mohou významně pomoci, tedy procesně a kvalitativně ovlivnit samotné edukační i organizační procesy, o které tady v zásadě jde. Naše vzdělávací společnost vyvinula v uplynulých 12 letech ojedinělé internetové prostředí, určené pro průběžnou formativní evaluaci, akční plánování, sdílení informací, včetně dobré praxe.

Obsah tématu

2 bloky – (5x 45 minut)

- podstata vlivu formativního hodnocení a srovnání s jinými typy hodnocení
- různé aspekty pojmů, hodnocení, zpětná vazba a evaluace
- vliv vztahů a komunikace na formativní zpětnou vazbu
- co způsobuje hodnocení v mezilidské spolupráci a učení
- kdy a proč má informace formativní vliv
- proč je zkušenost postavena na cyklech a vyzkoušených inovacích
- co jsou to formativní evaluační nástroje
- proč může mít formativní hodnocení transformační vliv a účinek na lidské zdroje
- jak se měří, posuzuje a srovnává zkušenost

       

 

Vzdělávací cíl

Posluchači získají znalosti a dovednosti pro použití metod formativního hodnocení v péči o sebeučící se organizaci. Takový model může nastat jak při organizaci výuky, tak při managementu školy. Smyslem vzdělávací aktivity je správné využití nejrůznějších činnostních a učebních situací jako „materiálu“ pro uplatněné formativní zpětné vazby, která vede ke zlepšení. Cílem je také komunikační trénink vztažený k edukačním a manažerským procesům.

Další DVPP ..