Facebook

Týmové vzdělávání

týmová sborovna rozvoj kompetencí péče o kvalitu školy profesní rozvoj učitelů organizace učení týmové a sociální role sdílení zkušeností

1) Proč by učitelé měli procházet týmovým vzděláváním?

Profese učitele se přirozeně spjata s interakcemi mezi lidmi. Pouze starý model výuky počital spíše jen s přednášejícím, než se spoluprací mezi lidmi. Dovednosti učitele byly tedy ohraničeny jeho prožitou zkušeností, že vyučovat znamená kázat. Jenže tím nenabývali sociálních zkušeností ani žáci a v učitelích byl systémem vzbuzován a pěstován model imanentní autority. Týmové vzdělávání je možností, jak si činnost ve skupině, tedy to co buduje sociální dovednosti, vyzkoušet na "vlastní kůži" a umožňuje také rozvoj organizačního myšlení a empatie . To vše zejména proto, že podle nového školského zákona má veškole jít o rozvoj obnosti, ne tedy jen o rozvoj klíčových kompetencí. V týmové spolupráci je podporován vznik kooperativního a kolaborativního učení, který působí i na sociální dovednosti aktérů a jejich prostřednictvím může podpořit růstové změny v organizaci.2) Jak početné skupiny jsou pro týmové vzdělávání nejvýhodnější?

Sborovna je rozdělena do menších pracovních skupin podle různých hledisek, např. podle tématu, druhu činnosti, obtížnosti činnosti, pracovního tempa, dovednosti spolupracovat apod. Práce ve skupině zlepšuje průběh učení a může vést k dosažení lepších výsledků. Při této výuce dochází k vzájemné komunikaci a regulaci koordinace jejich členů. Skupiny mohou být homogenní nebo heterogenní.  Z vlastní školní zkušenosti je patrné, že věnovat pozornost 30 osobnostem je náročné pro všechny a učitel pak přirozeně sklouzává k frontálnímu předávání poznatků. Lidské asociační myšlení podněcuje posluchače k přirozené reakci na získávané informace i přístup učitele, (a naopak) což je v kompetenčním modelu žádoucí. Aby byla efektivita takového vzdělávání (podněty, procesy, cíle...) co nejlepší, je vhodné mít ve skupině při týmovém vzdělávání od 12 do 20 frekventantů. Takovému počtu osob je pak učitel - lektor schopen věnovat nejen větší pozornost, ale také volit individuální přístup.
 
 
3) Využití reflexe
 
Člověk vyhodnocuje většinu důležitých informací podvědomě, proto prezenční týmové vzdělávání je bohaté na řadu interakcí a reflexí.  Patří do nich zejména neverbální sociální projevy, které nás směřují, motivují, organizují a možná i varují. Jedná se o mnoho osobnostních pohnutek, informací a signálů, které nikdy nemohou nabrat svoji účinnost při tzv. distančním vzdělávání, tedy v situacích ochuzeného informačního spojení. Učící se člověk je neverbálními signály ostatních lidí řízen nebo ujišťován, aniž si to uvědomuje. O to bohatší učení nastává, pokud takové informace vyžádáme. Pak se jedná o reflexi, která pomocí dobře mířených otázek dokáže zprostředkovat důležité informace nejen o našem myšlení a prožívání, ale i o principech a procesech učení. Z reflexe se pak snadněji učíme.

 
 


Mohlo by vás zajímat   ►          Vzdělávací nabídka pro učitele      Pracujeme s komplexitou       Edukační hry a pomůcky
 

 
  Obecný ikonografický pružný plán
   
Vzdělávání dospělých je produktivní, protože ...

- jsou zaangažováni na procesu, smyslu a výsledku,  učebního procesu
- jsou povzbuzováni k řízení sebe sama (endogenní část klíčových kompetencí)
- participují na vzdělávání vlastní aktivitou = hledají, inovují, rozhodují se a ověřují zkušenost


1    Zjištění vzdělávacích potřeb skupiny - využití programu Portfolionet(c) - unikátní evaluační metoda
2    Modifikace obsahu semináře nebo dílny s přihlédnutím k aktuálním podmínkám a potřebám.
3    Realizace semináře a/nebo dílny pro sborovnu (volně navazující témata)
4     diskuse + Peer review
5    Evaluace vzdělávací aktivity - využití programu Portfolionet(c) - výsledky poskytnuty škole
6    Navržení navazujícího vzdělávacího obsahu a jeho modifikace.
7    ... navazující pokračování se vzdělávanou skupinou
8    + možnost skupinového nebo individuálního mentoringu.
   

 
Mohlo by vás zajímat    ►      Pracujeme s komplexitou       Důležitá témata        Možnosti spolupráce