Facebook

Q faktory

formativní evaluace management školy strategie a rozvoj školy péče o kvalitu školy profesní rozvoj učitelů klima ve třídě a ve škole


Život školy v její kvalitě stojí na mnoha faktorech o které stojí za to SYSTÉMOVĚ pečovat.
To, co nazýváme péče, je extrémně závislé na dobré (dialogické + empatické) komunikaci. Ve spěchu a při přeplnění pracovního (učebního) obsahu se jí nedaří.


 

Zdroj: Metodika "Kvalitní škola", ČŠI ČR  - odkaz zde
1. Koncepce a rámec školy
1.1 - Škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje školy
1.2 - Škola má ŠVP, který vychází z vize a ze strategie rozvoje školy
1.3 - Škola funguje podle pravidel umožňujících konstruktivní komunikaci
1.4 - Škola je vstřícné a bezpečné místo
1.5 - Škola spolupracuje s vnějšími partnery

2. Pedagogické vedení školy
2.1 - Vedení školy aktivně řídí, vyhodnocuje práci školy a přijímá opatření
2.2 - Vedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima
2.3 - Vedení školy pečuje o naplnění profesně rozvojových potřeb každého pedagoga
2.4 - Vedení školy usiluje o optimální materiální podmínky pro vzdělávání
2.5 - Vedení školy klade důraz na vlastní profesní rozvoj

 Za nejdůležitější Česká školní inspekce považuje vymezit, co je jádrem vzdělávání a co jeho nadstavbou, a stanovit povinný obsah vzdělávání pro každého žáka tak, aby reflektoval výzvy současnosti i budoucnosti. Při revizích rámcových vzdělávacích programů je potřeba důsledně uvažovat také nad vztahem mezi oborovými znalostmi, funkčními gramotnostmi a klíčovými kompetencemi, a posilovat právě onu aplikační složku (gramotnosti, kompetence) ve vzdělávání. Zároveň je třeba pro optimální naplňování národního kurikula poskytovat adekvátní podporu pedagogům, včetně promyšleného systému jejich profesního rozvoje. Ten by měl být zaměřen nejen na konkrétní vzdělávací obor, kterému se daný učitel věnuje, ale zejména na obecnější složky, jejichž zvládnutí je v současné české škole naprosto nezbytné. Jde např. o pedagogickou diagnostiku, management třídy, formativní hodnocení žáků, efektivní metody a formy výuky, spolupráci s rodiči, reflektovanou spolupráci učitelů mezi sebou apod.

Zdroj: Výroční zpráva ČŠI / r. 2018