Facebook

Smysl projektové výuky


Používání projektové výuky či projektové metody ve výuce opravňují nejen požadavky současné (moderní) společnosti, ve které se mají žáci později uplatnit, ale zejména smysl mentálních operací, sociálních interakcí a hodnototvorných cílů, užitků či dopadů, které projektová výuka může přinést a umocnit tak učení. Projektové pojetí výuky přináší řadu komplexních učebních situací, které vyžadují zapojení hlubšího a systémového myšlení nejen na straně žáků, ale přirozeně i na straně učitelů.


Projektová výuka vychází také z nového pojetí pohledu na dítě, na které je nazíráno jako na osobnost.  Jeho dispozice, potřeby a zájmy je možné respektovat a rozvíjet ve všech možných dimenzích. Žák není pouze objektem edukační činnosti, ale jejím akčním subjektem, do úrovně jeho metakognitivních, emočních a volních schopností. Projektová výuka odpovídá na současné potřeby pedagogiky, která směřuje k rozvoji osobnosti a kompetencí, kde znalost je nejen substrát a pojivo, a kde dovednost je postavena reflektované zkušenosti.
V centru projektového snažení je komplexní úkol, který má svá místa pro společné zapojení aktérů. Musíme si uvědomit, že organizace práce v jedné hlavě je vždy snazší, než ji domluvit a prosadit napříč uvažovanou skupinou. Sladění pracovních a učebních kroků ke spokojenosti žáků je podstatnou podmínkou učebního pokroku a užitku. V reálném životě se každý člověk přesvědčí, že většina z toho, co si naplánoval není uskutečnitelné bez toho, aby přehodnocoval a vylepšoval svůj postup. Proto centrální úlohu každé konstruktivní práce tvoří zpětná vazba, která hodnotí, a následné hledání lepšího řešení. A hodnotit lze vše, co projektové úsilí podmínkově a realizačně umožňuje.