Facebook

Motivace = vůle a smysl

kompetence k seberozvoji rozvoj osobnosti profesní rozvoj učitelů psychologie výuky motivace žáků prožitková výuka životní hodnoty


Viktor Emanuel Frankl velmi dobře vystihl lidskost člověka.

Jeho LOGOTERAPIE vidí v člověku bytost hledající smysl a reaguje na volání po smyslu, které, pokud je nezaslechnuto, zanikne.

Dle Frankla jsou tři možnosti, jak dát životu smysl a tedy i hodnotu:

 

  • vykonáním činu, kdy smysluplné lidské dílo je zacíleno za hranice vlastního já; nevyžaduje přitom hrdinské činy - každý čin vykonaný s ohledem na druhé se stává sebepřesahujícím, lidským a smysluplným
     

  • prožitím zážitku, který obohacuje a povznáší, přičemž nejvyšší hodnotou je láska (empatická, konstruktivní, sebeodříkající, ..)
     

  • utrpením, které je součástí každého života. I v beznadějné situaci (nemoc), z níž není úniku, vidí za jistých okolností smysl.

 

     

Formativní pedagogika je ve své podstatě jak konstruktivistická a humanistická, tak i logoterapeutická, neboť pracuje s vůlí i smyslem jako uvědomělými nástroji učební a seberegulace. Zavádí člověka k prožitku a hodnocení zkušenosti proto, aby se mohl lépe, s větší zkušeností rozhodovat. Aby zkušenost nebyla jen v jeho hlavě, ale i v jeho srdci. Aby ruka pomáhala hlavě pochopit svět i sebe sama skrze informace i zkušenost. Hodnocení pak slouží jako optika citlivosti a důležitostí pro tento, původně zázračný, ale dnes nemocný a křehký svět.

 


Lidská vůle je vnitřní motivace, která naráží na překážky a překonává je tím, kam je směřována.
Tato snaha však reflexně tvaruje člověka, integruje jeho myšlení a provází jeho zrání a vzdělání.

 Pro kompetence, potřebné a užitečné v 21. století je třeba u žáků i učitelů rozvíjet tzv. "hluboké myšlení", tedy aktivní, kritické a kreativní myšlení, ve kterém vzájemně spolupracují při řešení problémů, vzájemně se učí, což posiluje osobní prožitek. Proto učitel svými podněty a otázkami na "smysl a hodnotu věcí" navádí žáky na učební cíl. To, co propojuje hluboké učení s povrchními poznatky a osobní vůlí, kdy lze získané vědomosti pospojovat v dovednostech v jeden celek, je unikátní metoda tzv. Formativní intervence pro podporu učení žáků, kterou najdete v knihovně našich vzdělávacích služeb.