Facebook

Management školy a učení

management školy strategie a rozvoj školy péče o kvalitu školy organizace učení plánování a implementace


Škola je organizace a její součástí je management.

Organizační management je nejúčinější, pokud se na něm podílejí všichni pracovníci školy podle svých profesních a týmových rolí.
Prostředictvím sdílení informací a průběžné zpětné vazby, která přináší informace o činech i postojích, dochází k efektu a smyslu tzv. "sebeučící se organizace".

       

   

Organizační management je souhra aktivit a nástrojů, které slouží k naplnění hlavních i vedlejších cílů a jsou podpůrně řízeny organizačními procesy. Žádná komponenta managementu (plán, motivace, komunikace, kontrola) by neměla být umenšena na úkor jiné, nebo dokonce podceněna. Jejich služební úlohy se potkávají v každém rozhodování o dalším postupu, neboť ikdyž praktický život není ideální, stejně usilujeme o co největší optimalizaci pracovních aktivit a jejich dopadů.

Velkou roli přesto hraje průběžná reflexe ve formě evaluace, neboť dává věcem a procesům soulad a smysl. Její mentální model však musí mít tzv. komplementární optiku (monitoruje podmínky, činnosti, pokrok, dopady, hodnoty).


Pokud je podíl na řízení organizace mezi aktéry spravedlivě vyvážen, pak dochází k velké přidané hodnotě organizované spolupráce, a sice k souběžnému učení. Lidé se nejvíce učí vlastní praxí, jejíž postupy, zkušenosti a výsledky jsou sdíleny.
Viz. SUO = sebeučící se organizacePodpůrná a rozvojová vzdělávací témata


Péče o kvalitu školy ve formativním modelu - 2x 5 hodin
Management školy s podporou formativní evaluace - 2x 5 hodin

 


 


V abstraktním projektování lidské činnosti se chronicky zapomíná na to, čemu říkáme LIDSKÝ FAKTOR. Ten nejvíce ovlivňuje jak vnímání problému, tak jeho případné vyřešení. Když ho neznáme, může se záležitost řešené problematiky postavit proti nám. Když ho známe, můžeme naplánovat činnosti s ohledem na skutečnou realizační a motivační kapacitu lidí.

Domluvit se s lidmi na vyřešení nějakého problému nebo na konstruktivním růstu kvality vzdělávání je problém už z podstaty věci. Jsou to lidé, kdo vyhodnocuje úsek žité reality jako případný problém a jsou to opět lidé, kteří to mohou nebo nemusí umět vyřešit. V každém případě, vše, co vloží do strategie řešení, může být zkresleno lidským vnímáním, nemluvě o metodách, kterými toho chtějí dosáhnout.


Nastává zvláštní případ, kdy klientem, požadujícím službu, jsou stejní lidé, kteří mají tuto službu poskytnout. Jsou tedy spojeni určitým viděním a ohraničením problému a jeho řešením. Obojí může být subjektivní a tedy zkreslené.


Aby byl nalezen "směrodatný a sjednocujcí metr", který pomůže konfigurovat společné očekáváné řešení a společná východiska, musíme se na věci problému a růstu dívat "empatickou systémovostí".


Proto jsme vyvinuli SYNTETICKÉ evaluační nástroje, které dokáží změřit lidský faktor natolik, že se podle EVALUAČNÍ VÝSTUPNÍ KOMPLEXITY může optimalizovat .. STRATEGIE, PODMÍNKY i REALIZACE AKTIVIT.

 

V průběhu realizace strategií se přirozeně mění spousta kontextových faktorů a podmínek, na které reagují lidé svými postoji.  To může ovlivnit a komplikovat všechny cíle a dopady.

vzdělávací procesy rozvoj kompetencí kompetence k řešení problémů myšlenkové operace zpětná vazba - ZV konstruktivní reflexe


Zlepšovací Demingův cyklus (PDCA) je nejen nástrojem zlepšení, ale také zdrojem užitečné metakognice, což je uvažování o svém vlastním myšlení, rozhodování, regulaci, o hodnotách a postojích. Je modelem zkušenostní praxe, která vede k pokroku a kompetencím. Uvažování o jeho fázích a celku významně přispívá k učení a zápisu do dlouhodobé paměti.

Pro praxi zpětné vazby (ZV), která pragmaticky a užitečně reguluje implementaci plánů či záměrů, používáme evaluační nástoje, které "vidí realitu metakognitivně".

 

Dívají se na věci, podmínky, procesy a činy z více hledisek, tedy komplementárně. Takové evaluační řešení je velmi efektivní a je ve světě naprosto unikátní, neboť vede ke zlepšování implementace.

Říkáme mu syntetická formativní evaluace.

 

 

Participace na řízení organizace - znamená, že zainteresovaní pracovníci vnitřně více ovlivňují podmínky, ve kterých žijí, pracují a podílejí se na tvorbě koncepce organizace – více o ní diskutují, hledají konsenzus a společně rozhodují. Výsledkem je pak nejen kvalitnější rozhodovací, ale i implementační proces. Podíl pracovníků na rozhodování je zejména podílem na vážení důležitosti při tvorbě cílů a smyslu školní strategie. Zapojit do rozhodovací procesu zkušenost spolupracovníků znamená, získat je také pro implemetaci. Evaluační participací a sdílením lze získat relevantní podklady pro rozhodování o hlavních i vedlejších cílech i cestách, ale hlavně o smyslu plánu či vize. Aktivní ovlivňování rozvoje je pak znovu svěřeno do rukou Demingova cyklu.

 

 

Participativní styl vyžaduje facilitační vedení pracovníků a měl by nahradit předchozí autoritativní zvyk. Organizace se tak může změnit na „pružnou“ a rostoucí. S tímto stylem řízení se mění i úloha manažerů, kterou je podpora týmové spolupráce. Přechod na participativní styl řízení je dlouhodobý proces, související se změnou myšlení, který bývá za hranicemi schopností jednotlivce. Vyžaduje sdílení zkušeností a zpětné vazby, kterou se může průběžně měnit nejen operativnost a taktika, ale zejména podmínky implementace. Analýzou růstových změn a dopadů spolupráce se pak může měnit strategie.

 

 

Jednou z hlavních dovedností sociálního manažera je schopnost tvořit či sestavovat týmy pro zvládání komplexních problémů či implementací. Rozdílné individuální schopnosti týmových členů podporují inovači realizační kapacitu týmů, ale musí být slaďovány. Aby lidé vzali vizi, plán či koncepci za svou, musí mít podíl na směřování a rozhodování. Musí mít tedy podobné a vyjasněné hodnotové či užitkové vědomí. Inovace a plán musí být tedy nápadem a vlastnictvím všech. Čím chce být organizace úspěšnější, tím více potřebuje využívat týmovou spolupráci zainteresovaných členů a nejen jejich zpětnou vazbu, ale i návrhy na zlepšení.

 

Evaluační nástroje s formativní optikou pracují prostřednictvím autorizované aplikace Portfolionet(c) a přinášejí "komplementární proporční mapu" pro optimalizované rozhodování. Výstupem evaluační služby jsou grafy s řazenou prioritou dle zvolených hledisek, analytické kontingenční tabulky, proporčně mapující předmětnou problematiku, popisná slovní analýza a růstová doporučení.