Facebook

Knihovna evaluačních nástrojů a služeb

(auto)evaluace formativní evaluace strategie a rozvoj školy evaluační nástroje plánování a implementace


Strategie nemohou být postaveny pouze na rozumových vizích a plánech. Jejich hlavním hybatelem je "lidský faktor", ať už ve formě schopností, postojů a motivace nebo také odporu. Proto součástí dobrých strategií musí být FORMATIVNÍ - EVALUAČNÍ ZPĚTNÁ VAZBA, užitá jako vstupní průzkum, průběžná evaluace nebo změřená a sdílená zkušenost.


Evaluace je důležitá, neboť je přirozenou součástí lidského rozhodování, podporuje reflektivní praxi a současně schopnost formativního učení.
Naše formativní evaluační nástroje jsou svými komplementárními indikátory© zaměřeny na analytický průzkum, implementaci strategií a plánů, mapování zkušeností a měření růstové změny.
Komplementární evaluační nástroje disponují jedinečnou optikou s indikátory WELL-BEINGU.

 

 

 

Změnili jsme mentální model zpětné vazby a tím jsme zcela změnili sílu a užitek evaluace
Evaluační výstupy teď nemusí zůstat v šuplíku, ale můžete se podle nich rozhodovat a růst.
HEURÉKA CZ, Zlín © 2008 - 2021Přehled evaluačních nástrojů s formativním designem a autorizovaným, patentovým řešením. Modré nástroje jsou zaměřeny převážně pro školy, červené pro projekty akčního plánování. Všechny uvedené nástroje jsou funkční součástí aplikace Portfolionet(c), který je určen ke sběru a kvantitativně-kvalitativnímu vyhodnocení dat.

Na požádání evaluační nástroj předvedeme. V případě objednaného použití jsou grafické výstupy škole k dispozici už během 24 hodin po responsi.

Formativní evaluační nástroje s komplementárními indikátory© jsou monitorovací, analytické nástroje pro řízení změn.
+ Zdůvodnění smyslu použití moderních formativních evaluačních nástrojů

 

 

Chceme-li naši práci = "cíle a procesy" zlepšovat, potřebujeme k tomu získanou a sjednocenou spolupráci lidí. Jejich dovednosti, vůli a smysl. Pak tedy nezbývá, než do evaluace zahrnout i "znalost o hodnotách", která v běžné evaluaci paradoxně chybí, přesto, že by jim měla být vlastně zasvěcena. Vědomí hodnot (užitků, pokroku a dobra) nám totiž pomáhá nejen rozhodovat se, ale také optimalizovat cíle i procesy + kultivovat lidi.

Tato systémová aplikace používá speciální evaluační nástroje, které se dokážou ptát na důležité zdrojové síly a postoje lidí a jejichž sdílené uživatelství akceleruje zlepšovací proces a jeho efektivní implementaci.

 Evaluační dotazníky s komplementárními indikátory © jsou formativní a optimalizační nástroje pro implementaci plánů a řízení změn.
 

    

Komplex služeb v oblasti kvality školy s využitím programu Portfolionet(c)
1) Z obsahově objemného množství získaných dat a ukazatelů vám pomůžeme analyzovat a určit důležité místa a oblasti podstatné pro celkové zlepšení.
2) Citlivě a diskrétně uchopíme rizikové a kritické faktory kvality školy se záměrem efektivních skupinových a individuálních náprav.
3) Zpracováním případných zjištěných problémů do míry vzdělávacích potřeb vám pomůžeme obrátit případná rizika v příležitosti.
4) Podpoříme Vaše budoucí autoevaluační aktivity a doporučíme metody pro větší objektivnost a smysluplnost zjištění.
 5) Vygenerujeme + analyzujeme evaluační výstupy, které mapují a portrétují metody a formy práce a učení, klima, time-management, komunikaci a motivaci lidí.
6) Společně tak vyhovíme požadavkům na profesní růst učitelů, co s nejmenšími náklady a přiměřenými nároky na lidi.
7) Naše klienty doprovázíme intervenčně i v dlouhodobé spolupráci.

 

Ukázka jednoduchých komplementárních grafických výstupů. (Upozornění: Komplementární indikátory jsou chráněny patentovým právem.)
Tato forma komplementárních evaluačních výstupů umožňuje najít vhodné oblasti plošných a lokálních změn a také místa pro delegování úkolů a/nebo jejich řízení.
Výstupy z evaluačního dotazníku EDx.530 pro zmapování potřeb a efektivity domácího vzdělávání 04.2020

Pozn.: Grafické a tabulkové výstupy pro zákazníka jsou vždy doprovázeny větným komentářem i celkovou evaluační analýzou. Výstupní analytický komplet je pak k dispozici ve formátu pdf.

 

 

Při existenci mnoha analyticko-evaluačních metod v jejich praxích lze z jistotou říci, že některé metody (dotazníky, rozhovory, SWOTky, PATky, studie, pozorování, .. atd.) mají ve své validitě a reliabilitě, rozdílném zorném úhlu a přesnosti různou vypovídací schopnost. Na pomyslné pyramidě dobrého důkazového užitku mají tedy rozdílnou váhu. Na některé se lze spolehnout jen za určitých podmínek, jiné jsou objektivní až ve vzájemné kombinaci a některé ukazují překvapivě přesný, ale úzký vypovídající obraz o zkoumané realitě. Pokud si vědecká praxe pomáhá tzv. meta-analýzami, pak chce čerpat informace z různých zdrojů a z různých pohledových úhlů, ale tak, aby konečný výběr byl široký a homogenní, a aby kombinačně dosáhla přesnější výstupní analýzy pro potřeby hlubšího pochopení problematiky a pro lepší rozhodování. Proto mají meta-analýzy i pro účely evaluace největší smysl, význam a váhu. Pokud má evaluační nástroj či metoda sama v sobě už zajištěn více hlediskový a přesto homogenní pohled na zkoumanou realitu, pak její použití má nejen velkou váhu, ale i velký užitek. To všechno proto, aby bylo dosaženo co nejmenšího konfirmační zkreslení. Pokud evaluační nástroj pracuje s komplementárními indikátory©, pak má jeho použití téměř syntetický či meta-analytický význam a v důsledku také významný důkazní užitek.

 

Co určuje vysokou užitnou kvalitu našich evaluačních nástrojů?


- schopnost vidět projektovou strategii v komplexitě
- využití kvantitativně-kvalitativní evaluační optiky = formativní design
- zanedbatelné zkreslení přenosu respondovaného výběru
- multifaktorová optika mapovaných a měřených jevů a procesů
- mapování a měření tacitních znalostí a zkušeností aktérů
- volitelně filtrovaná priorizace síly sledovaných faktorů
- mapování implementačních potřeb, podmínek a procesů

- analyticko-syntetický portrét tzv. "lidského faktoru" = evaluace vidí empaticky
- zmapování a změření lidské realizační kapacity a motivace pracovníků
- překonání tradičních i konfrontačních SWOT, PAT a GAP .. analýz
- integrální pohled na korelace a komparace implementačních sil
- formát evaluačních výstupů podporuje kritické myšlení
- minimalizace konfirmačního zkreslení výstupních informací
- formativní a konstruktivistické využití analytických výstupů
- práce s evaluačními výstupy synergizuje řízení růstové změny

 Evaluační zpětná vazba s formativní optikou umožňuje školám a učitelům být "nohama na zemi" a proto jít rozumně kupředu.FED.499 - Evaluace rozvojových možností a cest

Speciální evaluační dotazník pro zjištění rozvojových námětů a realizačních kapacit organizace. Dotazník je zaměřen na učitele, kteří pomocí komplementárních baterií rozhodnou o realizovatelnosti či náročnosti rozvojových záměrů a profesního růstu ve škole. Výstupy poskytnou podklady pro strategickou analýzu budoucích rozvojových možností vůči výchozím podmínkám současného stavu. Dotazník umožní sjednocení vize a výběr realizačních modelů a strategií k naplnění záměru rozvoje školy. Výstupem je grafická, tabulková a textová analýza evaluované response ve formátu pdf.


Evaluační nástroj využívá faktorové filtrace dle předem nastavených kritérií.
Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole na míru a na klíč.


Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).