Facebook

Funkce váhových indikátorů

 

Simulační ukázky proporcionality váhových indikátorů, používaných v aplikaci Portfolionet(c) ve vertikálním grafickém znázornění. (Upozornění: Provedení skutečných pracovních grafů v aplikaci má vždy opačnou, horizontální podobu.) Váhové indikátory V1 / V2 / V3 / V4 zastupují zpravidla kvalitativní (postojové) ukazatele, které jsou ve své podstatě nadřazeny kmenovým ukazatelům a říkají, jak má být komplementární informace,  jako celek pochopena. Tvar a proporcionalita grafů ukazuje na proporční rozložení kvality dle zkušeností respondentů se zkoumanou realitou.

 

       
01 - Gaussova křivka se silným středem   02 - Gaussova křivka s výrazným středem   03 - Gaussova křivka s pravým středem   04 - Mírná Gaussova křivka s nadprůměrem   05 - Dvě mírné křivky = vyrovnaná proporce
       
06 - Křivka s výrazným pravým propadem   07 - Exponenciální, pravý pokles   08 - Výrazně proporcionální levý pokles   09 - Gaussova křivka se středovým poklesem   10 - Lineární, pravý, příčný vzestup
       
11 - Křivka nadprůměrné nerovnoměrnosti   12 - Křivka výrazné dynam.nerovnoměrnosti   13 - Nerovnoměrný, exponenciální pokles   14 - Proporčně dynamický, levý extrém   15 - Dynanická křivka s průměrnými poklesy


Z tvarů křivek je pak patrné, jaká část respondentů se přiklání k tázané (ne)kvalitě, nakolik mezi respondenty panuje hodnotící shoda, či zda je jejich hodnocení vyhraněné nebo roztříštěné. To vše nám pomáhá implementovat plány či záměry, připravovat pro ně podmínky nebo prostě jen počítat s určitým lidským faktorem.

Váhové indikátory, prostřednictvím kontingenčních grafických výstupů, poskytují důležitou informaci o rozložení kvantitativně -kvalitativních stavů, které mají na zkoumaný jev důležitý vliv. Vzniká tak formativní - komplementární ekvalizér.Ukázka komplementárních grafických výstupů z evaluačního nástroje - EDx.236 Klima a organizace školy z pohledu učitele 
V oblasti evaluace jde o zcela klíčovou inovaci, která mění architekturu, smysl a užitečnost evaluačních výstupů.
(Upozornění: Komplementární indikátory© jsou chráněny patentovým právem.)