Facebook

1) Formativní intervence na podporu učení žáků

formativní hodnocení rozvoj osobnosti rozvoj kompetencí aktivity DVPP profesní rozvoj učitelů motivace žáků individuální přístup kompetence k řešení problémů kompetence k učení


Formativní intervence je nejpokorokovější metoda (z tématického balíku formativního hodnocení), kterou učitel aktivuje a kultivuje myšlení a (hluboké) učení žáků i svůj pedagogický takt a svou práci.
Nadčasové téma a silný podpůrný prostředek pro moderní, produktivní pedagogiku, kdy se učitel stává průvodcem - facilitátorem žákova myšlení, učení, rozhodování a seberegulace. Intervence zasahuje motivačně jak žáka, tak učitele a ukazuje jim cestu pro práci se zkušenostní chybou, s postupy učebních kroků a sdílení zkušeností. Metoda podporuje růstové myšlení žáků.

Formativní intervence vzbuzuje u žáků i učitelů tzv. "hluboké myšlení", tedy aktivní, kritické a kreativní myšlení, při kterém vzájemně spolupracují při řešení problémů, vzájemně nse učí, což posiluje osobní prožitek. Učitel svými otázkami navádí žáky na učební cíl. Formativní intervence propojuje hluboké učení s povrchním, kdy lze získané vědomosti pospojovat v dovednostech v jeden celek.Seminář a dílna  / 2 bloky (4x 45 minut)
Pedagogika zaměřená na žáka a na rozvoj kompetencí vyžaduje od učitelů jiné dovednosti, než pedagogika zaměřená na přenesenou znalost a její aplikaci. Pro rozvoj kompetencí musí být v procesu učení zaměřena pozornost nejen na znalosti, ale i na zkušenosti, ve kterých hraje důležitou úlohu proces zlepšování a seberegulace. Učitel může do tohoto procesu znalostního učení sice zasahovat tzv. už známým formativním hodnocením, ale v případě, že zůstane v roli „regulátora“ učení, neumožňuje žákům rozvoj dovedností spojených s hledáním vlastního zlepšovacího řešení. Korektivní instrukce učitele sice upravuje proces žákova učení, ale žák zůstává v podstatě na úrovni pasivity a operací nižších hladin Bloomovy taxonomie – pochopit, pamatovat, aplikovat. Rozvoj kompetencí je však založen na rozvoji samostatnosti žáka, stejně tak rozvoj dovednosti učit se a řešit problémy. Metoda formativní intervence je založena na facilitačním přístupu učitele, který dovedně a systémově klade otevřené otázky v algoritmu, jež provádí žáka sebezkušeností a zároveň pozvedá jeho myšlení do vyšších hladin Bloomovy taxonomie.

 


         


Vzdělávací cíl tématu
Posluchači získají znalosti, vhled a sebezkušenost s využitím formativní facilitace a jejího vlivu na dovednost žáků poznávat, chápat, hodnotit a zlepšovat svou práci a dovednost přebírat odpovědnost a samostatně se učit. Uvědomí si své případné zábrany a „slepá místa při individuálním i kolektivním přístupu k žákům a ke třídě. Naučí se několik profesionálních regulačních, hodnotících a facilitačníchch technik, vedoucích k aktivaci vyšších hladin Bloomovy taxononomie, sebehodnocení zkušenosti a seberegulace při učení. Uvědomí si formativní vliv sebezkušenosti pro svůj profesní rozvoj. Budou umět použít empatičtější přístup v technikách aktivace žáků a zpětné vazby. Pochopí rozdíl mezi indikací a zpětnou vazbou a využijí formativní evaluaci prostřednictvím programu Portfolionet©.