Facebook

EDx.015 - Vztahové a pracovní klima ve škole / žáci

Kód zboží: EDx.015
formativní evaluace evaluační nástroje klima ve třídě a ve škole růstové a fixní myšlení


Evaluační nástroj se dívá na kvalitu vztahového souznění a spolupráce žáků ve výuce i ve škole. Všímá si konstruktivních i etických prvků v interakci mezi žáky a učiteli. Neopomíjí ani organizační a manažerskou složku výuky, která není oddělena od didaktiky. Pomocí komplementárních indikátorů© vytváří obraz o potřebách, činech, dopadech a postojích, které mají na kvalitu klimatu zásadní vliv a které ji prokazují. Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

 

EDx.015 - Vztahové a pracovní klima ve škole / žáci

Nástrojové cíle
a smysl použití:

Dotazník obsahuje 25 evaluačních otázek. Smyslem použití evaluačního dotazníku je zmapovat a zvážit podmínky, aktivity a interakce, jako faktory, tvořící klima a kulturu třídy (školy). Baterie komplementárních indikátorů © na výstupu poskytne 3 hodnotová hlediska respondentů, dle kterých je možná orientovat případnou nápravu a zlepšení. Výstupy poskytují mozaiku proporcionality měřených podmínek, jevů a/nebo procesů. Dotazník je možné upravit nebo doplnit o další oblasti.

Cílová skupina: žáci 2.stupně ZŠ a žáci SŠ
Podmínky a podpora: Uživatelé aplikace (respondenti) využívají anonymizovaný uživatelský účet pro elektronickou responsi. Otevřený dotazník je interaktivní jen 59 minut, během kterých musí být průběžně ukládán. Respondenti jsou podpořeni administrátorem aplikace (předchozí zdůvodnění a instrukce, konzultace s vedením, podpora konektivity), aby byla eliminována případná nejistota při práci v interaktivním prostředí.
Sběr dat: Elektronická response komplementárních otázek s použitím tzv. "váhy", jako doplňující otázky o "aktuálním kvalitativním stavu" zkoumané situace. (aktuální stav, důležitost, potřeba změny, motivační postoj, a pod.)
Časová dotace: 30 minut sběr dat + 20 minut diskuse respondentů k nasbíraným výsledkům + 20 minut vyhodnocení s koeficienty váhových indikátorů. (Administrátor)
Vyhodnocení: Kmenové ukazatele (hlavní grafy) srovnáváme s koeficientem váhy u každého indikátoru - viz. malé a velké grafy a určíme tak hlavní faktory příčin a účinků s pomocí shlukové a faktorové analýzy. Grafické výstupy budou k dispozici téměř ihned po ukončení response. Jejich vizualizované výstupy ve formě článku je možné je komentovat i vytisknout.
Evaluace: Souhrnné výsledky jsou vystaveny respondentní skupině k diskusi. Váhy zastupují různá hodnotící hlediska, které aplikace poskytuje prostřednictvím grafických výstupů a v analytické, kontingenční tabulce. Výstupy dotazníku slouží jako možné východisko k případnému plánování růstových změn. Užitek evaluačního nástroje, podle Paretova pravidla 20/80, umožňuje určit aktivity a podmínky, které mají na zkoumanou oblast zásadní vliv.
Analýza: Evaluační analýza využívá faktorové filtrace dle předem dohodnutých a nastavených indikátorů. V případě použití dotazníku ve více skupinách (třídách, školách) nástroj umožňuje rozdělit nasbíraná data podle jednotlivých definovaných skupin. Pro vedení školy je zpracována analytická zpráva ve formátu pdf.
Rizika: Podlimitní skupina respondentů, slabé zdůvodnění potřebnosti ve škole, demotivovaný kolektiv může ovlivnit návratnost response.
     
Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
  

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).