Facebook

Akční plánování ve školství

formativní evaluace management školy sebeučící se organizace - SUO projektová implementace ŠAP-MAP-KAP plánování a implementace

 


Schematické znázornění hlavních implementačních prvků,
z nichž největší implementační roli hraje lidský faktor.

 

Akční plán může být každé lidské rozhodnutí, které vyžaduje promyšlené a organizované činy. Souhru lidských činů usnadní společný plán a očekávaný užitek, jehož přímým služebníkem jsou určité uplatněné metody. Všechny tyto implementační prvky jsou dosti viditelnými na to, aby byly pro lidi sdíleně srozumitelnými. To, co téměř není vidět, ale co nejvíce ovliňuje úspěšnost implementace, jsou "tacitní" síly implementace - vůle a smysl. Pokud se manažer ohání jen plánem, cílem a metodami, nemůže ještě nikdo zaručit úspěch takové akce. Pro dobrou implementaci potřebujeme znát společný smysl konání, což je vlastně určitá "vize" a potřebuje souhru lidské vůle, což je vlastně "motivace", která někdy naráží na překážky.

 

Strategie potřebuje vlastní regulaci


Strategie není "nástroj"  jen pro dosahování cílů,
ale také pro optimalizaci plánu a metod.

         
Pro školy a realizátory MAP jsou připraveny zkušené evaluační nástroje a služby s formativními indikátory.

 

 

+ Pomůžeme vám
- stanovit evaluační cíle, evaluační optiku a její indikátory
- správným výběrem cílových - respondentních skupin
- vytvořit časový harmonogram evaluačních aktivit
- výběrem a vytvořením vhodných evaluačních nástrojů
- analytickým vyhodnocením evaluačního sběru

 

STRATEGIE - je hodna svého názvu tehdy, pokud jedná progresivně a zodpovědně. Pokud má regulační mechanismy, ke kterým přirozeně patří zpětná vazba. K tomu potřebuje kvalitní informace, které se zakládají na celostní optice, která posílá své senzory a vnímavost jak do minulé zkušenosti, tak do současných aktivit, kterými chceme změnit nevyhovující stav. Stejně tak se dívá na to, čeho bylo těmito aktivitami už dosaženo, jaké měly podmínky a zejména pak na to, jaký dopad má naše snažení na budoucno. Jaké má očekávané i neočekávané efekty. Tohle vše je vnímáno a hodnoceno prostřednictvím lidské inteligence (rozumu, citu a vůle = tedy komplementární informace) a proto musíme mít k dispozici právě takové informace, které nás neuvedou v omyl a naše soudnost nebude nabourávána jen bezduchými modernostmi, iluzemi nebo domněnkami.Proto potřebujeme formativní evaluační nástroje s komplementárními indikátory© jež plní službu monitorovacích, reflexních a analytických nástrojů pro řízení změn.


Akční plánování (1) a návazná implementace stojí na šikovnosti lidí vytvářet takové podmínky, které plán přivedou k životu. Ohniskem implementace je známý Demingův cyklus (2), který je však nutné použít průběžně a vytvořit tak tzv. průběžnou evaluaci, která se bude chovat formativně. K tomuto účelu jsme vytvořili metodiku CMIP(c), tedy Cyklický model implementačního pokroku (3).

            

   
1) Akční plánování pamatuje na zpětnou vazbu = evaluaci (e).   2) Demingův cyklus PDCA pečuje o kvalitu.   3) CMIP© povolává do služby formativní evaluaci.

 


Portrét projektové práce a její organizace je možné složit z několika hledisek monitorujících a hodnotících - podmínky + činy a spolupráci + cílové výstupy.
Pohled na AKTIVITY (B) je svorníkem dosažené zkušenosti (C) a z ní vyplývající aktualizace (A). Hodnocená důležitost reprezentuje lidské potřeby a postoje.
Do reflexe Akčních plánů se tak promítne to nejdůležitější pro rozhodování a jejich optimalizaci = lidský faktor skrze potřeby, činy a dopady.


            


Průběžná evaluace s použitím uvedeného modelu umožňuje nejen průběžné zlepšování MAPu, ale nakonec i optimalizovanou rekonstrukci Strategického rámce.
Komplementární indikátory© přinesou formát informace, který dovoluje posoudit váhu a vliv různých kontextových faktorů. Míra či potřeba zlepšení je pak dána jejich důležitostí.

Vážně myšlená projektová implementace potřebuje "syntetickou - formativní evaluaci".


Pro naše klienty využíváme rozsáhlou knihovnu formativních evaluačních služeb a ověřených nástrojů, které přesto přizpůsobujeme školám, aktivitám a organizacím na míru a na klíč.
Pro školy a realizátory MAP jsou připraveny zkušené evaluační nástroje a služby s formativními indikátory.

Zjištění podmínek, potřeb a evaluačního smyslu klienta.
Kontextové rozhlédnutí. Výběr, určení a systematizace indikačních oblastí.
Konstrukce komplementárních indikátorů©, včetně váhových baterií.
Odsouhlasení struktury dotazníku a evaluační optiky + filtrace (muži, ženy, žáci, učitelé, ..)
Přizpůsobení evaluačního nástroje připomínkám zákazníka + příprava konektivity.
Organizace elektronické evaluační response. (respondentní skupiny)
Grafické a kontingenční tabulkové výstupy + filtrace dle skupin + písemná systémová analýza.
Zpětná vazba k evaluačním informacím a jejich akceptace.
Navržení růstových, metodických a organizačních opatření pro organizaci.

 


Realizace místního akčního plánování má být realizátorem vyhodnocena nejméně z hlediska účelnosti, dopadů a udržitelnosti.
Uvedené schema počítá s formativní METAevaluací, díky "vícečetné a vícehlediskové" zpětné vazbě dovolující průběžnou optimalizaci implementace akčního plánu.
Pokud použijeme pro evaluaci "komplementární indikátory©", získáme komplementární obraz dle uvedených požadavků + možnost vidět do implementační a kontextové podstaty věcí.                                                     (FZV = formativní, vícehledisková, zpětná vazba)
 

             


Implementační schema je funkčně účinné jen díky formativní zpětné vazbě, založené na vícehlediskové evaluaci, která zajišťuje "pravdomluvnost" a integrálnost informací pro regulaci plánu. Ostatní formy zpětné vazby, zejména statistické, podléhají značnému konfirmačnímu zkreslení. Pro sběr a vyhodnocování dat jsou připraveny evaluační nástroje s komplementárními indikátory.