Facebook

Reference o lektorech

Lektor svými odbornými a osobnostními předpoklady významně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Jedná se o osobnost zralou, vnitřně integrovanou se schopností zajistit si respekt a důvěru účastníků vzdělávání. Dokáže být empatický, sociálně zdatný, má cit pro situaci, dokáže zvládat emoce a má určité osobní charisma. (Vodák, Kucharčíková 2007)

Práce lektora zahrnuje jak sdělování informací, tak také předpokládá určitý stupeň kreativity. Jeho snahou je naučit účastníky nejen prezetovat fakta, ale také aplikovat je v praxi, přemýšlet o předkládaných problémech a umět je řešit. (Jíra 2004)

 
Motto: "Lektor je podstatnou kapkou v moři."

Lektor není jen mentor, je více průvodcem a partnerem v dialogu, je stejně hledající jako jeho naslouchači. Není nositel jediné pravdy, ale poutník na stejné cestě,  kde člověk už odvěků společně s jinými hledá své místo. Má pomáhat ostatním otevírat se plněji bytí, hledat tak nejen vzájemnost s druhými (horizontální komunikace), ale i toho, co nás i toto bytí přesahuje (vertikální komunikace).

Zdroj: Kariérní systém učitelů, Hodnocení kvality DVPP
 

 

Profesní pozice
- lektor sociálních, komunikačních a manažerských dovedností
- metodik evaluace, autor programu Portfolionet©
- jednatel vzdělávací společnosti

Profesní růst

vzdělání SPŠ, regulační, automatizační a výpočetní technika
1989 samostudium osobnostní a transpersonální psychologie
1991 odborný kurz v SRN, Neumarkt v Bavorsku
1993 soukromá praxe v oblasti podpory rozvoje osobnosti
1995 poradenská praxe v oblasti osobnostní diagnostiky
1996 frenologická typologie a manažerská psychologie
1997 psychologie písma a transakční analýza
1997 založení vzdělávací agentury HEURÉKA CZ, spol.s r.o.
1998-1999 psychologie komunikace a vztahů
od r.1998 realizace přes 850 seminářů a přednášek pro více jak 16.000 posluchačů
1999 psychologie náboženských směrů a sekt
1999 spolupráce s externími vzdělávacími společnostmi
2003 - vývoj a realizace pedagogických témat pro rozvoj komunikace a klíčových kompetencí
2007 - 2008 spolupráce s periodikem
Učitelské listy
2004 - dosud, vzdělávání pedagogů v oblasti komunikace a EQ, spolupráce s více jak 250 školami
2004 - dosud, lektorská aktivita v projektech ESF - Podpora změn, EDUNET, Inspirace a spolupráce
2005 vydání učebnicové publikace "Lidská psychika v řeči těla"
2006 člen PAU a spolupráce s periodikem Rodina a škola
2007-2020 vývoj internetové aplikace - Portfolionet© (evaluační studio) .. dosud
2009 - Odborný seminář a výcvik, UK Londýn, Uzdravování vzpomínek (práce s emocemi a odpuštěním)
2011 psychoterapeutický výcvik pod vedením PhDr. J.Prekopové a PhDr. J.Šturmy - "Terapie pevným objetím"
2012 certifikovaný lektor osvěty "Škola lásky v rodině" dle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové
2014 mentorská spolupráce na projektu Škola digitálního věku, Tempo Ostrava
2015 - 2019 metodická podpora MAP a ŠAP v oblasti formativní evaluace (7 projektů)
2020 evaluační průzkum a analytická práce pro projekt "Učíme se ze života pro život" / IKAP Kraj Vysočina
2021 evalauce řízení projektů MAP

 


Články v pedagogickém tisku

Kompetence versus emoce 1. - Učitelské listy 1210-7786, roč.14, č.2 (2006/2007, str.9-10)
Kompetence versus emoce 2. - Učitelské listy 1210-7786, roč.14, č.3 (2006/2007, str.8)
Kompetence versus emoce 3. - Učitelské listy 1210-7786, roč.14, č.4 (2006/2007, str.7-8)
Kompetence versus emoce 4. - Učitelské listy 1210-7786, roč.14, č.5 (2006/2007, str.7)
Evaluace, fenomén nebo slepá ulička 1. - Učitelské listy 1210-7786, roč. 14, č.6 (2006/2007, str.3-4, příloha Ředitelské listy)
Evaluace, fenomén nebo slepá ulička 2. - Učitelské listy 1210-7786, roč. 14, č.7 (2006/2007, str.4, příloha Ředitelské listy)
Jeden z možných pomocníků školám - Učitelské listy 1210-7786, roč. 14, č.6 (2006/2007, str.2-3, příloha Ředitelské listy)
Evaluace, fenomén nebo slepá ulička 3. - Učitelské listy 1210-7786, roč. 14, č.9 (2006/2007, str.3-4, příloha Ředitelské listy)
O evaluaci a učitelích jako o zakleté princezně a stejně zakletém princi - Učitelské listy 1210-7786, roč. 14, č.10 (2006/2007, str.2-3, příloha Ředitelské listy)
Časopis psychologie - Když slyším slovíčko evaluace

 

Profesní pozice

lektor pro formativní evaluaci, managemet a pedagogiku


Profesní růst

1999 - dosud:  Postgraduální studium, PedF UK v Praze (ukončení červen 2015)

2008 – dosud: Specializace v pedagogice – Školský management (Bc.), PedF UK  (ukončení: červen 2011)
2005 – 2010: Učitelství pro střední školy Pedagogika – Biologie (titul Mgr.), PedF UK, (titul PhDr, 2013)
2006 – 2008 Standart vzdělávání v odboru environmentalistika, UNIE COMENIUS
2008 - 3x PRO tvorbu ŠVP (MBTI typologie ve vzdělávání) – Kritické myšlení
2007 - Osobnostní a sociální výchova – KVIC Nový Jičín
2006 – 2007 „Jak vyučovat podle ŠVP“ (RWCT) - Kritické myšlení
2012 - 2014 metodik projektů ESF
2014 - dosud, Ostravská univerzita, Centrum pedagogického výzkumu, fakulta pedagogiky a andragogiky

 Publikační činnost
 

Václavík, M. Evaluace a autoevaluace v denní praxi škol (diplomová práce), PedF UK, 2010, Praha
Václavík. M. Hurá na žáky, Rodina a škola, 2010
Václavík, M. Je evaluace a autoevaluace cesta ke kvalitě školy?, sborník konference ČPdS, 2011
Václavík, M. Role managementu v procesu autoevauace školy (bakalářská práce), PedF UK, 2011

Články metodický portál www.rvp.cz / Václavík

 

Profesní pozice

sociální a komunikační dovednosti
metody a formy práce, management třídy
inkluze a individuální přístup


Vzdělání

Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor biologie-chemie
Středoškolská profesorka - Gymnázium V. Makovského Nové Město na Moravě

Lektorka výcvikových seminářů pro pedagogy i veřejnost (1998 – doposud)

Profesní růst
 

Certifikát trenéra sociálně psychologického výcviku k samostatné trenérské práci v oblasti školství ČR (2001)
MU Brno – kurz „Vědy o životním prostředí a ekologická výchova (1997)
FF UK Praha – katedra psychologie - kurz „Příprava učitelů pro mimoškolní práci dětí a mládeže“ (1998)
Kurz „LEKTOR“ lektorských dovedností OSV v projektu „Dokážu to?“ (1998 – 2000)
Centrum dohody – kurz „Primární protidrogová prevence pro učitele ZŠ a SŠ (1999)
Kurz Klasik – osobnostní a sociální výchova (1999)
PedF. UK Praha - Osvědčení – kurz „Prevence sociálně patol. jevů“ (1998, 2000)
FF UP Olomouc (CŽV) – kurz „Škola prevence sociálně patol. jevů“ (1999 - 2000)
MU Brno - kurz „Teoretická příprava moderátorů v oblasti sex. výchovy – rakouský projekt Love Talks (1999 – 2000)'
FF UK Praha – katedra psychologie (CŽV) - 4 semestrový kurz „Prevence nežádoucích návyků a závislostí“ (1999 – 2000)

Kurz „Evropa“ (2001), Fórum výchovy ke zdraví (2002), Fórum výchovy ke zdraví (2004)

Profesní pozice

2008 - dosud,   externí lektor pro management, komunikaci a evaluaci, HEURÉKA CZ

2005 - dosud   
OSVČ - soukromá poradenská činnost v oblasti rozvoje osobnosti, kvality života a celostního zdraví.
Externí lektorská činnost na UJAK Praha, VŠB TU Ostrava EKF, Akademie 
JAK Frýdek Místek – práce na motivačních programech pro nezaměstnané
Certifikovaný lektor "Terapie pevným objetím" dle PhDr. Jiřiny Prekopové