Facebook

Novinky


Skutečnou novinku nepoznáte podle atraktivního obalu. Novinkou se ale stává vše, co nás může v danou chvíli posunout dopředu. Protože každý člověk, a podobně i každá škola, má své vývojové kroky nastaveny individuálně, je vhodné poskytnout zájemcům o profesní růst tzv. "klíčové fundamenty", které stojí v základech každé růstové změny. Jedním z nich je "reflexe", jako "anděl strážný" každé růstové zkušenosti. Většina lidí se vzdělává celý život, a to i tehdy, když za to zrovna nedostává školní známku. To se děje vždy, když nalézá smysl, neboť ten oslovuje naši lidskou vůli se překonat. Reflexe (hodnotící zpětná vazba) je pak nejen nástrojem ujištění o pokroku a užitku, ale i nástrojem udržení správné cesty.

 


Protože, na well-being se lze dívat prostřednictvím modelu naplňování lidských instinktivních potřeb (nejen dle Maslowa), lze jeho mapování, měření a evaluaci zajistit pomocí speciálních indikátorů s optikou proporcionality instinktivních potřeb. Proto poskytuje našim klientům analytický obraz o vyváženosti edukačních a organizačních aktivit v hledisku naplňování a podpory instinktivních potřeb, do kterých patří poznávací a učební potřeby, sociální a emoční potřeby, potřeby tvořivosti, růstu, jistoty a uspořádanosti. Vyváženost naplnění těchto potřeb zajišťuje splnění nejvhodnějších podmínek pro uskutečnění wellbeingu ve vzdělávání.

 
( ! )   Jedinečný užitek takové evaluace je v tom, že škola získá analytický proporcionální portrét o možnostech implementačního zlepšení, které vychází vstříc všem aktérům (žákům i učitelům).

 


WELL-BEING vychází přirozeně z naplňování stupňovitých potřeb dle Maslowovy pyramidy.
Kde potřeba učení, jeho smyslu a užitku je jednou z vrcholových (seberealizačních) potřeb.

Naše komplementární evaluační nástroje  disponují jedinečně účinnou optikou s indikátory pro zmapování a změření WELLBEINGU + pro nalezení proporčních, korelačních a synergických prvků v praxi růstové změny.

 


Metodické upozornění: Pro růstovou změnu je užitečné vidět potřeby, cíle a procesy, včetně účastného lidského faktoru tzv. komplementárně. V praxi našich evaluačních nástrojů a analýz používáme tzv. "WB proporční parametr©", jehož výstupy indikují vyváženost metodické a nástrojové podpory pro synergické dosažení wellbeingu = podmínek, klimatu, opatření, metod, zkušeností, motivace, .. (od r. 2009!)
  

formativní evaluace rozvoj kompetencí profesní rozvoj učitelů individuální přístup konstruktivní reflexe

Problematika řešení kvalitnějšího vzdělávání stojí často na souboru podmínek a přístupů, které je třeba nastavit a používat ve vzájemném systému. Právě tak je tomu v kompetenčním modelu vzdělávání. Jde o provázaný přístup didaktiky, individuálního přístupu, konstruktivistického a formativního modelu edukace, včetně správně použité formativní evaluace.

 

        Akreditované DVPP / šk.rok 2020-2021-2022  
           
      6) Projektové prvky v konvenční výuce
 


 
 
         
         
           

 

formativní evaluace evaluace MAP projektová implementace růstové a fixní myšlení sdílení zkušeností projektové řízení


Klíčová a prioritní témata MAP III

- podpora čtenářské a matematické gramotnosti
- podpora rozvoje potenciálu každého žáka (individualizace výuky a didaktika pro heterogenní kolektivy)
- podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetenecí ped.pracovníků
- řízení a organizace aktivit projektu MAP

 Realizace těchto oblastí bude probíhat prostřednictvím průřezových témat, která vychází ze Strategie 2030+ a jejich definovaných strategických linií.
(Upozornění: Konstruktivismus ve vzdělávání a managementu, bez použití formativní evaluace, nedává smysl, ani užitek.)


Naše formativní evaluační nástroje jsou svými komplementárními indikátory© zaměřeny na analytický průzkum, implementaci strategií a plánů, mapování zkušeností a měření růstové změny.
Realizace místního akčního plánování má být realizátorem vyhodnocena nejméně z hlediska účelnosti, dopadů a udržitelnosti.
Uvedené schema počítá s formativní METAevaluací, díky "vícečetné a vícehlediskové" zpětné vazbě dovolující průběžnou optimalizaci implementace akčního plánu.
Pokud použijeme pro evaluaci "komplementární indikátory©", získáme komplementární obraz dle uvedených požadavků + možnost vidět do implementační a kontextové podstaty věcí.                                                 


(FZV = formativní, vícehledisková, zpětná vazba)