Facebook

Formativní evaluace projektů MAP III (2020 - 2023)

formativní evaluace evaluace MAP projektová implementace růstové a fixní myšlení sdílení zkušeností projektové řízení


Klíčová a prioritní témata MAP III

- podpora čtenářské a matematické gramotnosti
- podpora rozvoje potenciálu každého žáka (individualizace výuky a didaktika pro heterogenní kolektivy)
- podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí ped.pracovníků
- řízení a organizace aktivit projektu MAP

 Realizace těchto oblastí bude probíhat prostřednictvím průřezových témat, která vychází ze Strategie 2030+ a jejich definovaných strategických linií.
(Upozornění: Konstruktivismus ve vzdělávání a managementu, bez použití formativní evaluace, nedává smysl, ani užitek.)


Naše formativní evaluační nástroje jsou svými komplementárními indikátory© zaměřeny na analytický průzkum, implementaci strategií a plánů, mapování zkušeností a měření růstové změny.
Realizace místního akčního plánování má být realizátorem vyhodnocena nejméně z hlediska účelnosti, dopadů a udržitelnosti.
Uvedené schema počítá s formativní METAevaluací, díky "vícečetné a vícehlediskové" zpětné vazbě dovolující průběžnou optimalizaci implementace akčního plánu.
Pokud použijeme pro evaluaci "komplementární indikátory©", získáme komplementární obraz dle uvedených požadavků + možnost vidět do implementační a kontextové podstaty věcí.                                                 


(FZV = formativní, vícehledisková, zpětná vazba)