Facebook

Principy formativní evaluace

formativní evaluace strategie a rozvoj školy péče o kvalitu školy evaluace synergická plánování a implementace Komplementární indikátory(c)


V aplikaci Portfolionet(c) používáme ojedinělou, speciální evaluační metodiku a nástroje pro tzv. formativní evaluaci, chráněnou patentovým právem.
Formativní evaluace neslouží jen nějakému poměřování pro plnění plánu, ale pro pochopení hodnotového světa učení a implementace růstových změn, tedy smyslu a vůli lidí.

 

Většina poskytovatelů evaluačních služeb předkládá běžné dotazníky za evaluační nástroje. Problém je v tom, že běžný dotazník neumí přenést informaci o hodnotovém spektru, vztaženém k určité činnosti. Indikátor použitý v běžném dotazníku snímá vkládanou informaci dokonce bez jakéhokoliv hodnotového hlediska. Tím se získaná informace, původně určená k evaluaci, stává "bezrozměrnou" informací, bez příslušných meta-informací, potřebných ke skutečné evaluaci. Tím je tříštěn získaný obraz o realitě na části, které není už možné věrohodně korelovat a syntetizovat. Tento "informačně malomocný" zaběhnutý trend je neviditelný pro řadu evaluačních expertů a proto u použitých statistických nástrojů a jejich vyhodnocení dochází ke značnému konfirmačnímu zkreslení, což znamená, že evaluace dává falešný obraz. Naše nástroje, svou strukturou, funkcí a designem jsou z hlediska formativní evaluace a jejího účelu zcela kompletní a jsou systémovým východiskem např. pro regulační management, implementaci spolupráce a změn, subsidiaritu organizace i její wellbeing. Pracují s nerozdělenou - komplementární informací, která poskytuje ucelený evaluační obraz a smysl informace a stává se syntetickým.                           '

 Evaluační dotazníky s komplementárními indikátory © jsou formativní a optimalizační nástroje pro implementaci plánů a řízení změn.
V oblasti evaluace jde o zcela klíčovou inovaci, která mění architekturu, smysl, efektivitu a užitečnost evaluačních výstupů.

 


             
1) Formativní evaluace slouží ke zlepšení implementace, podmínek a organizačního kontextu lidských plánů a záměrů. Je používána jako hodnotící, kvantitativně-kvalitativní průzkum, využívající komplementární indikátory©, umožňující proporční, objektivní syntézu jevů, procesů, podmínek, dopadů a lidského faktoru. Nejde tedy jen o zaměření na proces, ale také na cíle a na dopad. Vstupy a výstupy formativní evaluace jsou poskytovány lidem, kteří se společně snaží něco zlepšit. Jde v podstatě o týmovou reflexi, zaměřenou na důležitá hlediska implementace a jejího užitku.
 
 
2) Formativní evaluace vystihuje nejen to, jak je plán, program nebo projekt implementován, ale také to, jak je lidem interpretován. Soulad interpretace s představami a hodnotami lidí je pro implementaci velmi důležitý

Podle srozumitelné a smysluplné interpretece jsou pak stavěny indikátory (otázky) evaluace ve své komplementárnosti a komplexitě.
(Nesrozumitelná interpretace může i dobrý záměr silně poškodit.)
 
3) Formativní evaluační proces, vyžadující kvalitativní metody sběru a vyhodnocení dat, je nesmírně náročný nejen na čas, ale i přesnost syntetické interpretace získaných informací. Interpret získané informace nebude nikdy tak přesný, jako respondent.

Jedinečný význam a užitek našeho metodického a nástrojového řešení je v tom, že přesto, že komplementární indikátory© tuhle hodnotící službu velmi usnadňují, zároveň ji zpřesňují.
(Usnadňují kritické a metakognitivní myšlení.)

 
 
4) Významný užitek formativní evaluace je také v možnosti adaptovat či nahrazovat procesy nebo dokonce cíle tak, aby smyslu plánu bylo dosaženo v reálném prostředí a v přirozeném kontextu lidských zdrojů a kapacit, tedy "lidského faktoru".

K tomu slouží tzv.

Cyklický model implementačního pokroku© = Metodika CMIP.