Facebook

Evaluační komplexita


Evaluační systém, používající komplementární indikátory © je promyšlený ve své komplexitě. Protože výchozí model je v podstatě konstruktivistický a synergický, jeho konstitutivní prvky, (cíle, procesy, postoje) se zákonitě vážou na implementační faktory, což jsou v našem případě vztažené váhy. Vytváří tak optickou komplexitu faktorů, důležitých pro manažerskou a věcnou implementaci. Všechny váhové faktory pak podporují explicitní a tacitní faktory implementace (plán, vůli, smysl). Všechny znázorněné váhové indikace jsou společnými hodnotícími (kvalitativními) faktory. Výstupní, evaluačně-informační obraz pak poskytuje potřebné informace ke sdílenému učení při společné projektové spolupráci.

                 
Implementační model - tzv. Synergický klíč ©
(Umožňuje pochopit komplexitu změny.)
      Příklad - dopadové komplementarity ©
(Dává obraz o sjednocenosti cílů a jejich dopadů.)
  Příklad - procesní komplementarity ©
(Dává obraz o faktorech implementace.)
  Příklad - postojové komplementarity ©
(Dává obraz o lidských tacitních postojích.)
         
                 


Tyto logické a sémantické konstruktivní zákonitosti využíváme při tvorbě jedinečných evaluačních nástrojů, které tak splňují požadavek formativnosti evaluační praxe.

Vícehledisková formativní evaluace je velmi užitečným nástrojem v projektech akčního plánování, neboť podporuje kolektivní růstovou změnu.
 Tabulka vztahů a porovnání mezi účelem evaluace a jejími funkčními prvky
 

Prvky Záměr a smysl evaluace
a) Kontrola .. (fixní myšlení) b) Zkušenostní učení .. (růstové myšlení)
Evaluační model  Hlavní důraz .. na výsledky (souhrnná evaluace)   Hlavní důraz .. na zlepšování procesů (formativní evaluace)
Organizace  Shora - dolů .. diagnostické, autoritativní monitorování   Auto-evaluace .. napříč pracovní skupinou .. demokratický průzkum
Kritéria  Odvozená od cílů vyšší úrovně, nikoli od smyslu pracovního terénu   Dle potřeb zainteresovaných osob - aktéři hodnotí své potřeby a postoje
Metoda  Důraz na .. kvantitativní .. měření efektů a dopadů   Důraz na .. kvalitativní .. rozbor a studium procesů, faktorů, kontextů ..
Šíření výsledků  Vzhůru v hierarchii řízení   Skrze procesy vertikálním směrem (sdílení) k širším zainteresovaným skupinám
Využití  Základ pro kontrolu (audit) a sankce z vyšší úrovně   Základ pro subsidiaritu, sebepojetí a organizační rozvoj .. sdílení a šíření praxe


Zdroj: modifikace dle Hansen, H. F. (2005). Choosing Evaluation Models: A Discussion on Evaluation Design. Evaluation, 11(4), 447–462.   https://doi.org/10.1177/1356389005060265

O fixním a růstovém myšlení více - zde.