Facebook

Evaluační kompexita


Evaluační systém, používající komplementární indikátory © je promyšlený ve své komplexitě. Protože výchozí model je v podstatě konstruktivistický a synergický, jeho konstitutivní prvky, (cíle, procesy, postoje) se zákonitě vážou na implementační faktory, což jsou v našem případě vztažené váhy. Vytváří tak optickou komplexitu faktorů, důležitých pro manažerskou a věcnou implementaci. Všechny váhové faktory pak podporují explicitní a tacitní faktory implementace (plán, vůli, smysl). Všechny znázorněné váhové indikace jsou společnými hodnotícími (kvalitativními) faktory. Výstupní, evaluačně-informační obraz pak poskytuje potřebné informace ke sdílenému učení při společné projektové spolupráci.

                 
Implementační model - Synergický klíč ©       Příklad - dopadové komplementarity ©   Příklad - procesní komplementarity ©   Příklad - postojové komplementarity ©
         
                 


Tyto logické a sémantické konstruktivní zákonitosti využíváme při tvorbě jedinečných evaluačních nástrojů, které tak splňují požadavek formativnosti evaluační praxe.

Vícehledisková formativní evaluace je velmi užitečným nástrojem v projektech akčního plánování.