Facebook

Responsivní evaluace (new)


Do světa evaluace zavádíme nový pojem - RESPONSIVNÍ EVALUACE, která pracuje na principu více fázové precizace a gradace (emergence) evaluační optiky, kdy použité indikátory nabývají postupně nových vývojových stupňů a v důsledku umožňují "vynoření" analyticko-syntetického obrazu nové kvality. Po uspořádání výstupních dat vytvoří ucelenější a zkušenější obraz zkoumané reality, který umožňuje více pochopit zkoumané implementační faktory, podmínky a procesy. V důsledku můžeme získat systémovou meta-informaci, která pomůže lépe přenášet měřenou zkušenost do jiných kontextů. - Viz. metakognice.


               
       

 

1) Základem principu je komplementární zpětná vazba ve více fázovém použití, která využívá získaná data a zkušenosti evaluátora k sestavení postupně pokročilejšího pohledu na plán a implementaci. Mezi evaluátorem a aktéry tak vzniká tzv. reflexní dialog, jehož otázky a odpovědi v podstatě facilitují profesní růst aktérů.

 

 


 

   

 

2) V evaluační praxi se totiž stává, že aktéři nesdílejí důkladnost a tím i složitost evaluačních výstupů (a jejich jazyk) a nemohou tedy propojit praxi a získaná čísla k většímu pochopení a tvůrčímu využití zpětné vazby. Pokud však je evaluace vícehledisková a vícefázová, přináší důležité metainformace a tím dochází k emergentnímu poznání o systému a kvalitě. Uživatelství evaluace má pak na kolektiv růstový vliv a ještě více podporuje model "sebeučící se organizace".


Tento praktický model je vhodné použít zejména v akčním a strategickém plánování, zejména pak v projektech MAP a ŠAP. Využíváme k tomu komplementární evaluační nástroje (chráněné patentovým perávem).


Organizacím typu MAP poskytujeme expertní evaluační služby.
 

Případně žádejte více informací.

 

 


 

 

 

3) V důsledku pak otázky a výstupy evaluace vytvoří specifický a chronologický myšlenkový portrét a mapu, jejíž zpracování podporuje systémové myšlení aktérů. Průběžně používaná evaluace slouží a působí nejen manažersky (s účinkem a dopadem na svět), ale i edukačně (s účinkem a dopadem na lidi).

 

 


 


 

   

 


Realizace místního akčního plánování má být realizátorem vyhodnocena nejméně z hlediska účelnosti, dopadů a udržitelnosti.

Uvedené schema počítá s formativní METAevaluací, díky "vícečetné a vícehlediskové" zpětné vazbě dovolující průběžnou optimalizaci implementace akčního plánu. Pokud použijeme pro evaluaci "komplementární indikátory©", získáme komplementární obraz dle uvedených požadavků + možnost vidět do implementační a kontextové podstaty věcí.                                                    
(FZV = formativní, vícehledisková, zpětná vazba)

 

Metakognitivní, systémová evaluace umožňuje větší úspěšnost při hledání řešení problémů a při optimalizaci práce.

Viz. Dunning-Krugerův efekt 

            

   

 

Z evaluační praxe je zřejmé, že lépe a světším užitkem můžeme evaluaovat opatření než než pouhé cíle. Implementační schema je funkčně účinné jen díky formativní zpětné vazbě, založené na vícehlediskové evaluaci, která zajišťuje "pravdomluvnost" a integrálnost informací pro regulaci plánu, tedy pro regulaci opatření.


Ostatní formy zpětné vazby, zejména statistické, podléhají značnému konfirmačnímu zkreslení.


Pro sběr a vyhodnocování dat jsou připraveny evaluační nástroje s komplementárními indikátory.