Facebook

Cyklický model implementačního pokroku v 5. fázích


Pokud rozšíříme Demingův cyklus o důležité stavební prvky konstruktivity, která má vést k cíli a užitku, nesmíme zapomenout na projektové podmínky, lidský faktor a průběžnou zpětnou vazbu. Tak lze vytvořit uvedené schema, které nazýváme Cyklický model implementačního pokroku = CMIP©. V něm je přiznáno, že práce vyžaduje opakované zlepšování, a to nejen na jejím začátku, když se věci teprve učíme, ale vlastně neustále, neboť do hry může vstoupit nečekané narušení zvyklých podmínek a postupů. Tím se i plán musí stávat do jisté míry pružný. Projektové úsilí tedy vždy zůstane cyklické a jeho životní cyklus bude efektivní a možná i kratší, pokud budeme mít k dispozici potřebné informace o těchto "stavebních prvcích konstruktivity".

            


Projektové, hlubší a systémové myšlení, vznikne a bude účinější tehdy, pokud si aktéři (žáci i učitelé) uvědomí vliv a váhu všech těchto projektových prvků. Ty jsou rozdílně vlivné a zároveň jsou ovlivňovány průběhem práce a učení. Lidé mohou vytvořit lepší podmínky pro průběh projektu už jen tím, že správně obsadí týmové role a zejména tím, že sdílí důležité informace. Tam, kde zpětnovazební informace pro regulaci chybí, vždy ovlivní společnou práci hodnotové vědomí jednotlivých aktérů, tedy jakási důležitost cílů a procesů, kterou jim přikládají, a která nakonec ovlivňuje jejich rozhodování. Čím horší je kultura společenství, tím více lidé prosazují jen své cíle a svá řešení.