Facebook

Společný akční plán v SUO


Pragmatický plán začíná pohledem na příčiny, souvislosti a uplynulou zkušenost

Vše, co se v životě a v pracovním světě děje je velmi komplexní a kdo je zkušený, tak ví, že jsme součástí viditelného i neviditelného systému, který lze však poznat a pochopit. Chceme-li změnit náš osobní i pracovní život, musíme nejen vidět věci v kontextu, ale musíme si přiznat, že jsme hlavními, často (ne)spokojenými aktéry nedokonalého světa, nepodařených vývojových kroků, a jen, budeme-li poctivě usilovat, tak možná i růstových změn.(Častorál, 2008 / upraveno) = Pro vznik sebeučící se organizace je třeba vytvoření vhodných (formativních) podmínek, které spojuje smysl učení a vytváření vhodného klimatu. Je třeba uvolnit, sladit a usměrnit intelektuální tendence a tím i mentální energii, která je k dispozici v myslích (ve smyslu a vůli) a mobilizačních rezervách pracovníků.

(Tichá, 1999 / upraveno) = Učící se organizace je pak organizačně funkční v tom, že zpracovává informace ze svých každodenních i dlouhodobých aktivit se záměrem růst, učit se a rozvíjet. Potřebuje tedy společnou hodnocenou zpětnou vazbu, která poskytne informace o možnostech růstových kroků.


Sdílený plán a reflexe jeho aktivit je důležité pojivo pro lidskou spolupráci. Ještě důležitější však je nalezení příčin nevyhovujícího stavu a nalezení nápravné cesty, jejíž výsledek by měl být udržitelný. Téměř jedinou a hlavní příčinou problému, ale i akční silou, která to může zařídit, je sám člověk. Pokud někdo problém nevidí, jak bychom mohli doufat, že zná jeho kořeny a nemůžeme ani očekávat že ho vyřeší, neboť ho čeká ještě cesta pochopení nepřímo vztažených příčin. Jen měnící se lidé mohou zlepšit lidský svět. Aby tomu tak bylo, musí se odvážně učit z pravdy. Tedy učit se myslet a jednat.Vzorová tabulka akčního plánování, která myslí na formativní aspekty zlepšení a učení. Před prací s tabulkou je třeba jednotlivě a společně vědět, jaké hodnoty mají naše společné cíle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Definovaný problém Nalezené souvislosti Nalezená příčina Potřebná změna Plánované opatření Potřebné prostředí Očekávaný užitek Cílový stav Kontextový dopad
Předmět změny Systémová pavučina Kořen problému Změna světa a lidí Cesta, metoda, forma Regulace podmínek Měřitelná zkušenost Dosažený smysl Širší vliv změny
                 
                 


Lidé se efektivně učí, když vidí problematiku a její případné řešení z více stran a nasazují svoji energii a někdy i svůj život, když mají vliv na řešení a když to k něčemu užitečnému vede.


    Pomůžeme Vám změřit vaši zkušenost a tím najít i její příčiny, souvislosti a možnosti rozvoje.

Mohlo by vás také zajímat:          Evaluační optika pro MAP  /   Knihovna formativní praxe  /  Formativní evaluace projektu MAP.III