Facebook

 


Tohle je pozvání na cestu, která buduje spokojenost žáků, učitelů i rodičů

 


 

Specialista na konstruktivistickou pedagogiku, formativní evaluaci a projektový management            (V r.2008 jsme originálně upravili formát zpětné vazby a tím jsme zcela průkopnicky změnili paradigma a užitek evaluace.)
 

     


Posláním naší vzdělávací společnosti je podpořit a pozvednout české školství, zejména učitele, metodami a nástroji, aby mohli v plné míře zdravě rozvíjet vrozený potenciál dětí a žáků. Naučit je přemýšlet, hledat řešení, rozhodovat se a probudit v nich lásku k učení. Rozvíjet jejich jedinečnost, kreativitu, hodnotové vědomí, jejich zkušenost v používání poznaného, jejich komunikaci a empatii, i schopnost spolupráce s druhými, .. a to prostřednictvím humanistické, konstruktivistické a formativní pedagogiky. Skrze vzdělávání, zážitek a reflexi podporujeme učitele vzdělávacími a tréninkovými službami a rozvíjíme jejich diagnostické schopnosti. Ředitelům, školám i projektům poskytujeme formativní evaluační nástroje a služby. Používáme metodický algoritmus, jehož technické řešení je patentováno a umí změřit zkušenost natolik, že se podle něj dá optimalizovat manažerské i pedagogické rozhodování.

O tzv. formativní evaluaci se v odborných zdrojích dozvíte, že má být plánovaná, cyklická, kvalitativní a zaměřená na implementaci a vývojové zlepšení. To všechno by však bylo málo platné, když by měřila zkresleně. Proto jsme pro podporu školní kvality, implementace, životaschopnosti a udržitelnosti projektů a strategií vyvinuli jedinečné, formativní evaluační nástroje s tzv. "komplementárními indikátory©", které významně eliminují tzv. "konfirmační zkreslení" a naopak podporují systémové myšlení pro funkčnost tzv. sebeučící se organizace. Tím patří mezi nejefektivnější nástroje pro podporu informovaného rozhodování.
  

 

S námi můžete získat
systémové metodické řešení


- formativní evaluaci a pedagogiku
- analýza potřeb akčního plánování
- mapování a měření postojů a zkušeností
- pro subsidiaritu a wellbeing organizace
- mapování realizační kapacity lidí
- aplikovaný pedagogický výzkum
- podpora kvalitativní strategie školy
- podpora projektové implementace
- pro optimalizaci managementu

     

Věděli jste, že i doprovodná agenda akčního či strategického plánování je postavena až na 80% zbytečností?
Paretovo pravidlo 80/20 prostě platí všude tam, kde řešíme problémy opotřebovanými nebo formálními metodami.
Věděli jste, že evaluace formou statistických dotazníků potlačuje vnitřní motivaci aktérů až o 70%?

Budoucnost kvalitně manažovaných strategií je ve formativní evaluaci.


 

Proč? Budete dělat výrazně lepší rozhodnutí.

 
Pro školy, učitele a projektové týmy tvoříme metodickou podporu.
Připravujeme a realizujeme vzdělávací a tréninkové aktivity - DVPP.
Tvoříme formativní evaluační nástroje s indikátory hodnoto-tvorných cílů.
Analyzujeme a měříme pracovní zkušenost, užitek a dopady růstové změny.
Naše evaluační nástroje disponují jedinečnou indikační optikou pro koncept WELL-BEINGU.


Synergickou - formativní evaluaci najdete u nás
 

 
Nositel Nobelovy ceny, izraelsko-americký psycholog Daniel Kahneman, přinesl zásadní výzkumné zjištění o tzv. "heuristice a zkreslení", v němž zdůvodnil situace, kdy a proč se lidé rozhodují nesprávně. Lidé totiž věnují příliš velkou pozornost malému vzorku informací a staví si z něj obraz, do jehož obsahu projikují svou omezenou osobní zkušenost. Prostě si příliš intuitivně zjednodušují pohled na svět. Ještě větší chybu pak dělají v tom, že nevyhodnocují spolehlivost informací a jejich kontext, takže úsudek je pak pokřiven "neobjektivní a neucelenou logikou a tedy i zkreslenou argumentační váhou".  Původně a samostatně, na základě evaluačních potřeb škol a vlastních zkušeností, bez znalosti Kahnemanova díla, jsme od r. 2008 vyvíjeli praktickou informační aplikaci, která do světa pedagogiky a managementu přináší metodu a technické řešení, které využívá tzv. "nerozdělené informace" k eliminaci uvedeného "konfirmačního zkreslení". To jsme pro účely evaluace od začátku vnímali jako zásadní překážku objektivního zkoumání a hodnocení a následného kvalifikovaného rozhodování. Metodu užíváme a poskytujeme zejména pro účely evaluace, která nabývá zásadních formativních účinků a kvalit právě z důvodu získání objektivnějších kontextových informací, na kterých stojí lidské poznání a rozhodování, a tím i tvořivé učení. Tím jsme přenesli do reflexivní praxe mj. také způsob Khanemanova efektivního myšlení. (Uvedené technické řešení komplementárních indikátorů © je nenapodobitelné a je chráněno patentovým právem.)


Bezkonkureční potvrzení:  Daniel Kahneman - Rychlé a pomalé myšlení
 

TADY BUDOU AKTUALIT
+ Edukační práce učitelů s komplexitou a individuání mentalitou žáků
 


Kompetenční model vzdělávání vyžaduje jiný edukační přístup, než napovídá tradiční, transmisimvní a uspěchaná navyklost. Jeho hlavními prvky by měly být 3 metazkušeností cíle, jako součást vnitřní motivace (obrazek vlevo). Pak můžeme mluvit o formativním modelu vzdělávání, nebo také o produktivní edukační kultuře neboť staví na kultivaci rozumu, citu a vůle, na konstruktivitě myšlení a konání (tedy i na reflexi) a individuálním přístupu k žákům.

 

Formativní edukace tedy usiluje o rozvíjení dovedností řešit problémy, být aktivitvní i tvořivý a učit se učit, tedy i regulovat své učení a to v komplexitě mezilidských vztahů. Jde v podstatě o projektové prvky při učení i ve vlastním životě (obrazek vpravo), což podporuje wellbeing.

 
 

 
Pro učícího se a pracujícího člověka je největší motivující silou "smysluplnost", která je také regulační zárukou pracovní kvality.
 

Aktuální nabídka nejžádanějších vzdělávacích a evaluačních služeb - aktivizující metody, nástroje a dovednosti pedagogů - 20 let zkušeností


 

     
Formativní evaluační nástroj pro management školy
(proporcionalita potřeb, podmínek, času a lidského faktoru)
Výstupní mapa pro akční a strategické plánování školy.
  Seminář a dílna - 2x 4 hodiny
Formativní intervence na podporu učení žáků
Nadčasové, mimořádně silné téma pro všechny učitele.
  Sedminář a dílna - 2x 4 hodiny
Didaktika pro vnitřní motivaci žáků
Vliv vrozené a vybudované osobnosti žáka na učební motivaci.
  Evaluační nástroj pro pedagogickou optimalizaci
(vliv podmínek, času a lidského fatoru)
Podpora reflexe pro růst profesionality učitelů.